Ocena brak

Jak postępuje urbanizacja w Afryce?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Afryka jest najmniej zurbanizowanym regionem świata. W 1990 r. ludność miejska stanowiła jedy­nie 34% mieszkańców kontynentu. Jednocześnie jednak jest to kontynent, na którym proces urbani­zacji jest obecnie najbardziej dynamiczny. W ostat­nich latach procentowy udział mieszkańców miast w ogólnej liczbie mieszkańców kontynentu co roku wzrasta o 5% i jeśli ten proces utrzyma swoje tem­po, to w roku 2000 będzie on wynosił 42%.
Ludy arabskie zamieszkujące północne regiony Afryki mają bardzo stare tradycje osadnictwa miej­skiego i obecnie 50% Arabów mieszka w miastach. Na północy znajdują się dwa miasta, których korze­nie sięgają jeszcze czasów starożytnych. Miasta te to największe miasto Afryki - Kair i egipski port -Aleksandria. Jednak nie tylko północ Afryki jest tak silnie zurbanizowana. Na drugim krańcu kontynentu leży Republika Południowej Afryki - naj­bardziej uprzemysłowione i najbardziej zurbani­zowane państwo regionu. Aż 60% mieszkańców RPA to mieszkańcy miast. W Afryce środkowej również jest wiele założonych jeszcze w czasach kolonialnych miast. Najwięcej jest ich na zachod­nim wybrzeżu. Tak jak wszystkie inne miasta kra­jów rozwijających się stanowią one regionalne cen­tra gospodarcze i kulturalne i podobnie jak reszta cierpią z powodu przeludnienia.
Przykładem może być Lagos, do niedawna sto­lica Nigerii, do którego z całego kraju ściągają młodzi mężczyźni w poszukiwaniu pracy i względne­go dobrobytu. Jest ich tak dużo, że bardzo szybko i tutaj zaczęły powstawać dzielnice nędzy do złu­dzenia przypominające te spotykane w innych bied­nych krajach na całym świecie. Usytuowanie mia­sta częściowo na wyspie, częściowo zaś na lądzie utrudnia rozwój przemysłu i sprawia, że rozwijać się może w jednym tylko kierunku, co powoduje ogromne trudności transportowe.
Problemy transportowe Lagosu stały się tak duże, że w 1976 r. nigeryjski rząd zdecydował się przenieść stolicę do Abuja w centrum kraju. Budowa nowego miasta postępowała bardzo powo­li. Jedną z przyczyn były nieustanne konflikty poli­tyczne wewnątrz państwa, a drugą gwałtowny spa­dek cen ropy naftowej na rynkach światowych, który w roku 1986 zmusił rząd do drastycznych cięć w budżecie państwa. Ostateczenie jednak Abuja została nową stolicą państwa i jest obecnie szybko rozwijającym się centrum gospodarczym.

Podobne prace

Do góry