Ocena brak

Jak postępuje proces urbanizacji w Azji?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Niesłychanie dynamiczny rozwój dużych ośrod­ków miejskich spotykany jest również w Azji. W Chinach, kraju o największej liczbie ludności na świecie, w 1990 roku w miastach mieszkało 56 procent wszystkich Chińczyków, podczas gdy jesz­cze w 1965 roku mieszkańcy miast stanowili jedy­nie 18% ogółu ludności. Najszybciej rozwijają się miasta położone we wschodniej części kraju, tam gdzie rząd chiński wprowadza namiastkę gospo­darki rynkowej. Innymi metropoliami regionu Azji Południowo-Wschodniej są Hongkong i Singapur - miejsca o najszybszym do niedawna tempie wzro­stu gospodarczego.
W innych rejonach Azji proces urbanizacji pos­tępuje nieco wolniej, mieszkańcy wsi wciąż stano­wią tam ponad połowę liczby ludności. Jednak nawet w krajach rolniczych, jak zajmujące drugie miejsce na świecie pod względem liczby ludności Indie, wzrost znaczenia miast jest wyraźnie zauwa­żalny. W 1965 roku jedynie 19 procent mieszkań­ców Indii mieszkało w miastach, obecnie mieszka w nich już prawie 30%.

Podobne prace

Do góry