Ocena brak

Jak leczyć depresję?

Autor /Huzar Dodano /31.01.2012

Jak dotąd lekarze i naukowcy nie potrafią z całym przekonaniem podać jednoznacznej przyczyny depresji, ale ponieważ jest to choroba bardzo złożona, można przypuszczać, że odpowiedzial­ność za jej wystąpienie można przypisać kilku czynnikom. Słuszne jest zatem traktowanie tego stanu z wielką ostrożnością.
Ostatnie prowadzone na uniwersytecie w Exeter badania dotyczące leczenia depresji łagodnej wyka­zały, że zwykłe ćwiczenia fizyczne mogą złago­dzić uczucia depresyjne, zwłaszcza w przypadku ludzi starszych. Niestety, u osób cierpiących na ostre formy choroby niezbędne jest leczenie kli­niczne, a czasem intensywna terapia. Ma ono zwy­kle jedną z trzech form: psychoterapii, farmakote­rapii albo terapii elektrowstrząsowej.
Psychoterapię zwykle stosuje się w leczeniu łagodniejszych objawów choroby albo przypad­ków, w których choroba ma bez wątpienia podłoże psychologiczne. Psychoterapeuta zachęca pacjen­ta do rozmowy, czy to podczas spotkań indywidu­alnych, czy grupowych. Chory na depresję otrzy­muje poradę i wsparcie, korzystny wpływ ma także świadomość, że nie został pozostawiony sam ze swoimi problemami.
Leki - terapia farmakologiczna - znajdują naj­lepsze zastosowanie wtedy, gdy depresja wydaje się mieć podłoże biologiczne. Środki farmakolo­giczne mają poprawić równowagę hormonalną albo neurochemiczną - na przykład, jeden z popularnych środków antydepresyjnych Prozac wpływa na po­ziom serotoniny w mózgu. Ocenia się, że leki są skuteczne w ponad dwóch trzecich przypadków ludzi cierpiących na ten rodzaj depresji.
Elektrowstrząsy stosuje się w przypadkach bar­dzo ostrej depresji oraz wtedy, gdy inne środki oka­zały się nieskuteczne. Pacjent otrzymuje środki znieczulające, a następnie przez jego mózg prze­puszcza się prąd elektryczny. Wyniki badań nauko­wych wykazują, że terapia elektrowstrząsowa zmie­nia wrażliwość mózgu na noradrenalinę. Część lekarzy jest zdania, że ten sposób leczenia jest nie­zwykle skuteczny i całkowicie bezpieczny, cho­ciaż jego skutkiem ubocznym może być przejścio­wa utrata pamięci.

Podobne prace

Do góry