Ocena brak

Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Nieletni:

  • osoby do lat 18 wobec których stosuje się środki wychowawcze w związku z ich demoralizacja,

  • osoby miedzy 13 a 17 rokiem życia , wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw lub niektórych wykroczeń,

  • osoby wobec których wykonuje się orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze, określone są przez ustawę jako nieletni do czasu ukończenia 21 lat.

Przesłanki odpowiedzialności karnej nieletnich:

  • Nieletni w chwili popełnienia czynu zabronionego musi mieć ukończone 15 lat.

  • Zarzucony nieletniemu czyn zabroniony musi spełniać znamiona jednego z wymienionych w ustawie przestępstw (przestępstwo o wysokim stopniu społecznej szkodliwości - zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała).

  • Okoliczności sprawy i stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste przemawiają za pociągnięciem nieletniego do odpowiedzialności karnej, zwłaszcza gdy poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

Ograniczono surowość kar w stosunku do nieletnich do wysokości 2/3 górnej granicy zagrożenia przypisanego nieletnim za przestępstwo. Istnieje możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Istotna jest dyrektywa w myśl której sąd orzekając karę nieletnim powinien kierować się celem wychowawczym. W stosunku do osoby, która w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyła 18 lat, nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Osiągnięcie dojrzałości do ponoszenia odpowiedzialności nie wyklucza stosowania innych zasad wymiaru kary w stosunku do tych osób. (Nieletniość i niepoczytalność wyłączają winę.)

Młodociany - sprawca, który w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat, a w czasie orzekania nie ukończył 24 lat. W stosunku do tych osób stosuje się normalne środki karne, ale sąd też powinien brać tu pod uwagę cele wychowawcze. W stosunku do młodocianego sprawcy szersze są możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary.

"Kto..." - przestępstwo ogólnosprawcze

"Matka...", "Żołnierz..." - przestępstwo indywidualne.

W prawie polskim nieletni, tj. osoby, które nie ukończyły 17 lat w chwili popełnienia czynu zabronionego, w zasadzie nie ponoszą od­powiedzialności karnej (art. 10 p 1 KK). Jednak za niektóre szczególnie niebezpieczne przestępstwa (morderstwa, zgwałcenie kwalifikowane) ustawa przewiduje odpowie­dzialność po ukończeniu lat 1s, gdy przemawiają za tym właściwości i warunki osobiste sprawcy, a zwłaszcza gdy poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. Ograniczona jed­nak zostaje surowość kar do 2/3 normalnej kary grożącej za ten czyn oraz istnieje możliwość złagodzenia nadzwyczajnego. Przy orzekaniu kary nielet­niemu sąd powinien kierować się celem wychowawczym (art. 54 KK).

Na zasadach określonych w Kodeksie odpowiadają również młodociani. Młodocianym jest osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończyła 17 lat, ale nie ukończyła 21 lat, a w chwili wydania wyroku w pierwszej instancji - 24 lat.

Podobne prace

Do góry