Ocena brak

Jak jest realizowana sejmowa kontrola wykonywania budżetu

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Wykonanie budżetu zarówno na bieżąco jak i po każdym roku podatkowym kontroluje Sejm.

Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli w terminie do 31 maja roku następującego o upływie roku budżetowego coroczne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa wraz ze:

1.sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego i innymi zadaniami zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

2.zbiorczą informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3.wraz ze sprawozdaniem Rada Ministrów przedkłada ocenę realizacji założeń makroekonomicznych oraz przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Podobne prace

Do góry