Ocena brak

Jak działa telewizor?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Odbiornik telewizyjny, czyli telewizor, odbiera poprzez antenę sygnały telewizyjne, wzmacnia je, po czym jego układ strojony wybiera sygnał nada­wany na wybranej częstotliwości. Sygnał ten, po oddzieleniu od fali nośnej, jest separowany na po­szczególne składniki, niosące informacje o dźwię­ku, jasności i kolorze. Typowy telewizor koloro­wy posiada trzy działa elektronowe w kineskopie, każde odpowiadające za generowanie jednego z trzech kolorów podstawowych. Ekran takiego te­lewizora składa się z plamek zawierających po trzy punkty z luminoforu świecącego w jednym z tych kolorów. Każde z dział jest tak sterowane sygna­łem, że generuje wiązkę padającą na punkt odpo­wiadający „swojej" barwie. W efekcie mamy złu­dzenie odtwarzania pełnej palety kolorów.
Jednym z poważniejszych ograniczeń telewizji była zawsze szerokość pojedynczego pasma na­dawczego, czyli zakres częstotliwość, które były rezerwowane do nadawania pojedynczego progra­mu. Program telewizyjny jest, podobnie jak progra­my radiowe w UKF, nadawany metodą modulacji częstotliwości, co znaczy, że sygnał telewizyjny zmienia częstotliwość fali nośnej. Oznacza to, że każda stacja zajmuje pewne pasmo częstotliwości dookoła podstawowej częstotliwości fali nośnej. Dla standardowej telewizji szerokość pasma wyno­si około 8 MHz - tyle miejsca zajmuje każdy kanał telewizyjny, na którym transmituje się sygnał modulujący o częstotliwości rzędu zaledwie dzie­siątych części megaherca. Poprawienie jakości obrazu wymaga zawarcia w sygnale modulującym większej ilości informacji, co z kolei oznaczałoby wzrost szerokości pasma telewizyjnego. Stosun­kowo duża szerokość poszczególnych pasm ograni­cza także ilość programów nadawanych na danym obszarze do kilkunastu.

Podobne prace

Do góry