Ocena brak

Jak działa internet bez komputera?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Wzrasta zainteresowanie możliwością dostę­pu do Sieci bez użycia komputera. Abonenci tele­wizji cyfrowych dysponują już światłowodowymi kablami umożliwiającymi szybki dostęp do Inter­netu. Można ich równie dobrze używać zarówno do odbierania, jak i wysyłania informacji. Pojawiają się już pierwsze technologie umożliwiające korzy­stanie z tego okablowania. Zaawansowane urządze­nia telewizji interaktywnej są w rzeczywistości pewnego rodzaju komputerami, z których usunię­to wszystko, co zbędne dla łączenia się z Siecią. Zostały tylko urządzenia niezbędne do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, „nawigacji" w Sieci oraz korzystania z innych usług oferowa­nych przez Dostawcę. Abonenci używają klawiatu­ry, aby wpisywać treść listów elektronicznych oraz, by przekazać ją na monitory. Wielu ekspertów uwa­ża, że w niedalekiej przyszłości Internet zostanie zdominowany przez telewizję interaktywną.
Inną technologią, która niedawno pojawiła się na rynku, jest terminal e-mail (poczty elektronicz­nej). Jest to po prostu telefon z małym ekranem oraz klawiaturą służącą do wpisywania treści prze­syłki elektronicznej. Koszt zakupu urządzenia obej­muje abonament na usługi e-mailowe. Aby ode­brać lub wysłać e-mail, użytkownik po prostu telefonuje pod numer serwera Dostawcy. Jest to bardzo tanie rozwiązanie dla wszystkich tych, któ­rzy korzystają tylko z usługi e-mail, nie wymaga­jąc dostępu do innych usług oferowanych w Sieci.
Dziś cała telekomunikacja przechodzi rewolucję związaną z rosnącą rolą telefonii komórkowej, Popularność tej formy telefonii może doprowadzić do zniknięcia linii tradycyjnych. Wielu ludzi utrzymuje analogową linię telefoniczną wyłącznie po to, by móc korzystać z faksu i Internetu. Dziś najbardziej zaawansowane technologicznie apara­ty komórkowej telefonii cyfrowej oferują możli­wość korzystania z usług internetowych, a wielu operatorów sieci komórkowych zapewnia możli­wość odbierania i wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu komórkowego. Niektórzy Dostawcy Usług Internetowych umożliwiają korzy­stanie ze swoistego serwisu e-mailowego,którego praca polega na możliwości odsłuchania wiado­mości generowanych przez syntezator mowy.
Dziś możliwe jest również „żeglowanie" po Sieci za pomocą telefonu komórkowego, bez konieczności użycia komputera. Odbywa się to dzięki protokołowi WAP. Na rynku pojawiła się już pierwsza generacja odpowiednich telefonów komórkowych. Ich ceny są na razie bardzo wyso­kie, jednak w ciągu kilku lat na pewno znacznie spadną, wraz z rosnącą liczbą użytkowników.
Niestety, gwałtowna ekspansja Internetu grozi zablokowaniem Sieci. Składa się na nią pewna licz­ba stałych światłowodowych połączeń pomiędzy stosunkowo nielicznymi hubami. Ich przepusto­wość jest jednak ograniczona. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników oraz prędkości transmisji pojawia się coraz realniejsze zagrożenie przecią­żeniem sieci. Przepustowość łączy oraz prędkość serwerów przesyłających informacje w obrębie Sieci są wciąż powiększane, jednak wielu eksper­tów sądzi, że pewnego dnia Internet po prostu ..zapcha się" całkowicie.

Do góry