Ocena brak

JAK CZŁOWIEK PRZEZ SWOJĄ GOSPODARKĘ I DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWA NA EKOSYSTEMY

Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011

1. Ekosystem - jednostka przyrodnicza złożona z biocenozy i zajmowanego przez nią biotopu charakteryzująca się zdolnością samoregulacji, obiegiem materii i przepływem energii; ekosystem jest całością funkcjonalną (np. staw, jezioro, las, łąka), utrzymującą się dzięki energii słonecznej.

2. Biocenoza - zespół organizmów (populacji roślin i zwierząt)współżyjących w biotopie, powiązanych ze sobą (bezpośrednio lub pośrednio) w łańcuchu pokarmowym lub innymi zależnościami wewnątrz- i między gatunkowymi (np. ofiary - drapieżniki, żywiciele - pasożyty); biocenoza jest samodzielną jednostką utrzymująca równowaga dynamiczną (samoregulującą się).

3. Biotop - środowisko życia danej biocenozy, tzn. teren zajmowany przez nią wraz ze wszystkimi nieożywionymi czynnikami, takimi jak : nasłonecznienie, wilgotność, skład chemiczny gleby.

Każdy biotop ma odmienne warunki klimatyczne, inaczej ukształtowany teren, inne położenie i różne źródła związków organicznych i nieorganicznych. Odrębne ekosystemy "pracują" według najkorzystniejszego dla każdego z nich porządku, tak aby zachować swoją samowystarczalność. Ekosystem jest samowystarczalny, jeśli wytwarza substancje organiczną ze swoich składników mineralnych i nie potrzebuje dopływu pokarmu spoza swoich granic.

4.Zanieczyszczenia powstające w wyniku działalności człowieka:

a) spalanie paliw (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego)

b) opad pyłu, którego źródłem jest przemysł głównie hutniczy, elektrownie i gospodarstwa domowe

c) pył zawieszony w powietrzu (wynik emisji z kominów hutniczych)

d) wzrost stężenia tlenków siarki i azotu, tlenku i dwutlenku węgla, powstających w procesach produkcyjnych, w komunikacji samochodowej, samolotowej, a także z palenisk domowych

e) zanieczyszczenia radioaktywne pochodzące np. z zakładów przerabiających rudy uranowe, z działalności reaktorów atomowych, ich źródłem są także wybuchy jądrowe.

5. Wpływ działalności ludzkiej na ekosystemy jest zagadnieniem bardzo złożonym. ludzie bezpośrednio niszczą naturalne ekosystemy przez budowanie miast, fabryk, lotnisk, autostrad itp. Szczególnie rozległe zniszczenia tego typu związane są z kopalniami odkrywkowymi. Mniej wyraźne, choć również bardzo znaczne zmiany mają miejsce przy zastępowaniu naturalnych ekosystemów ekosystemami sztucznymi. Odnosi się to zwłaszcza do karczowania olbrzymich obszarów leśnych i zamieniania ich na grunty orne. Odsłonięta gleba podlega silnym wpływom erozyjnym przez co zmywana lub zwiewana jest warstwa cennej próchnicy.

6. W życiu codziennym spotykamy się z zanieczyszczeniami środowiska, które stanowią odpady działalności człowieka. Wśród nich możemy wyróżnić dwie grupy odpadów:

a) odpady i zanieczyszczenia, które poddają się rozkładowi biologicznemu

b) odpady i zanieczyszczenia, nierozkładające się: opakowania aluminiowe, odpady przemysłowe zawierające rtęć, cynk, ołów np. stłuczka z produkcji lamp rtęciowych, odpady z produkcji farb i lakierów zawierające m. in. kadm, arsen, rtęć.

7. Odpady pierwszego typu mogą być wykorzystane, ale związane z tym koszty budowy odpowiednich oczyszczalni w wypadku ścieków, całych systemów regeneracyjnych, a także zakładów przemysłowych wykorzystujących odpady jako surowce. Opakowania aluminiowe mogą być poddane przeróbce. W wielu krajach przeprowadza się już sortowanie śmieci i odpady te trafiają jako surowiec wtórny do produkcji.

8. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla zespołów roślinnych i zwierzęcych, a także dla samego człowieka jest chemizacja środowisk. Chemizacja polega na wprowadzaniu do ekosystemów substancji będących głównymi lub ubocznymi są odpady przemysłowe powstające przy produkcji zasadniczej.

9.Do najważniejszych zagrożeń gleby należą:

a) monokultury, które prowadzą do jej zubożenia

b) wycinanie lasów, pożary roślinności wzmagają erozję gleby, co prowadzi do pustynnienia obszaru

c) osuszanie obszarów i regulacja rzek obniża poziom wód gruntowych

d) zbyt mocne nawożenie

e) intensywny wypas bydła prowadzi do erozji

f) stosowanie chemicznych środków owadobójczych, chwastobójczych i grzybobójczych

g) zabieranie obszarów rolniczych pod budownictwo przemysłowe i mieszkalne

10. W ekosystemach wodnych zmiany związane z zanieczyszczeniem środowiska objawiają się gwałtownie po spuszczeniu do rzek trujących ścieków. Obserwujemy wtedy wymieranie ryb. Mimo, że straty wskutek takich zaniedbań są ogromne i widok martwych ryb przeraża nawet obojętnego na przyrodę człowieka, to znacznie groźniejsze są zmiany wywołane w życiu biologicznym wskutek powolnego zatruwania zbiornika przez stały dopływ wód z zakwaszonych i zmienionych gleb (np. intensywnym nawożeniem).

11. Niszcząc przyrodę człowiek niszczy swoje własne środowisko, a nadmiernie eksploatując bogactwa naturalne postępuje egoistycznie, gdyż nie uwzględnia potrzeb przyszłych pokoleń. Przyroda jest dobrem, dzięki któremu możemy istnieć i wszyscy ludzie muszą zrozumieć, że są w pełni za to dobro odpowiedzialni.

Do góry