Ocena brak

Izba celna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.02.2012

Charakterystyka

Izba jest to urzędowe określenie różnych jednostek organizacyjnych o charakterze państwowym, społecznym, samorządowym, gospodarczym, sądowniczym itp. Izba celna wykonuje zadania określone w przepisach prawa celnego oraz w przepisach odrębnych, działając zgodnie z wytycznymi, decyzjami i poleceniami dyrektora izby. Izbą kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań izby przed ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Dyrektor izby kieruje izbą przy pomocy zastępców, głównego księgowego, naczelników i kierowników podległych komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym. W ramach izby celnej działają jednostki podrzędne - urzędy celne, kierowane przez naczelników urzędów, powoływanych przez Ministra Finansów.


Do majątku Izby zalicza się: nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności wynosi więcej iż jeden rok, są kompletne i zdatne do użytku oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, wartości niematerialne i prawne, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż jeden rok, a ponadto są wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością Izby.


Misją Izby Celnej jest:

zabezpieczanie interesów finansowych budżetu RP i UE,

zwalczanie przestępczości w obrocie towarowym,

chronienie społeczeństwa i rynku przed zagrożeniami,

ułatwianie legalnej działalności gospodarczej, stosując prawo, w tym umowy międzynarodowe, z zachowaniem zasad gospodarności, uczciwości, obiektywizmu, profesjonalizmu i etyki zawodowej,

ochroną rynku przed nieuczciwą konkurencją, napływem towarów szkodliwych, ochroną praw własności intelektualnej i handlowej a także ochroną roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska).


Izby Celne wraz z podległymi urzędami celnymi realizuje szereg zadań o charakterze:


1. Fiskalnym, w tym przede wszystkim:

 • wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów
 • wymiar i pobór podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów
 • wymiar i pobór podatku akcyzowego
 • prowadzenie postępowań w sprawie poboru opłaty paliwowej
 • egzekucja należności i likwidacja towarów

2. Kontrolnym, w tym przede wszystkim:

 • kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
 • wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego
 • sprawowanie dozoru celnego i kontroli celnej
 • prowadzenie kontroli podatkowej oraz wykonywanie czynności szczególnego nadzoru podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i obrotu niektórymi wyrobami akcyzowymi oraz w zakresie gier w kasynach i na automatach
 • kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • kontrola towarów objętych Wspólną Polityką Rolną UE
 • rejestracja obrotu towarowego z krajami UE (system INTRASTAT)

3. Ochronnym, w tym przede wszystkim:

 • zwalczanie i ściganie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym innymi ustawami
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury, ochrony praw własności intelektualnej, ochrony przyrody, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny, a także wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową

 • Autor: Danuta Adamowicz
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry