Ocena brak

Istota zasad prawa pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Zasadami prawa pracy są normy prawne uznane w pewnym sensie za nadrzędne w stosunku do pozostałych norm systemu prawa. Jako zasady prawa należy traktować normy, które są nadrzędne treściowo stosunku do pozostałych norm Rawa pracy, stanowiące ich racje i uzasadnienie. Regulują szczególnie istotne, podstawowe kwestie składające się na przedmiot prawa pracy, wyrażają podstawowe wartości, stanowią punkt odniesienia. Są wyrażone w przepisach prawa, w Konstytucji i w kodeksie pracy.

Konstytucyjne zasady pracy - odnoszą się bezpośrednio do stosunków zatrudnienia, albo maja ogólniejszy asie podmiotowy lub przedmiotowy. Są to zasady:

1.Wolnego wyboru zawodu lub miejsca pacy ( art. 65 ust. 1)

2.Ustawowego gwarantowania minimalnego wynagrodzenia za prace ( art. 65 ust. 4)

3.Pełnego produktywnego zatrudnienia ( art. 65 ust. 5 )

4.Prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ( art. 66 )

5.Prawo do wypoczynku ( art. 66 ust. 2 )

6.Prawo do zabezpieczenia społecznego ( art. 67 )

7.Prawo do ochrony zdrowia ( art. 68 )

8.Prawo do sądowego dochodzenia swych uprawnień ( art. 45)

9.Równości wobec prawa ( art. 32, 33 )

10.Wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców ( art. 69)

11.Równego dostępu do służby cywilnej ( art. 60)

Kodeksowe zasady prawa pracy- stanowią rozwiniecie zasad konst. Są zawarte w rozdziale II kodeksu pracy głownie w postaci uprawnień pracowniczych albo obowiązków pracodawcy. Są to:

1.Prawo do pracy art. 10

2.Wolności pracy art. 10 i 11

3.Poszanowania godności pracownika art. 11

4.Równego traktowania pracowników niedyskryminacji pracowników

5.Prawa do godziwego wynagrodzenia za prace

6.Obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracz art. 15

7.Obowiązek zaspokojenia przez pracodawcę bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownika art. 16

8.Obowiązek pracodawcy ułatwienia pracownikowi podnoszenia kwalifikacji zawodowych art. 17

9.Uprzywilejowania pracownika art.18

Podobne prace

Do góry