Ocena brak

Istota stowarzyszenia

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, (niezależnym) trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Cechy stowarzyszenia:

 • Dobrowolność oznacza, iż nie można nikogo zmuszać do przynależenia do stowarzyszenia, jak też wprowadzać ograniczeń dotyczących występowania ze stowarzyszenia. Oznacza to również zakaz tworzenia stowarzyszeń, w których obowiązywałaby reguła bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia.

 • Samorządność oznacza inaczej samodzielność

  • W znaczeniu zewnętrznym: polega na tym, że stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania, niezależna od innych,

  • W znaczeniu wewnętrznym: polega na tym, że stowarzyszenie samo określa sobie struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności

  • Samorządność polega również na tym, że stowarzyszenie samo rządzi się swoimi prawami, jest kreatorem swojego prawa,

 • Niezależność polega na tym, że władza publiczna nie może bezpośrednio oddziaływać na taką organizację

W porządku prawnym mogą występować tylko organizacje jawne- formalne.

 • Trwałość oznacza, że stowarzyszenia nie powołuje się do celów doraźnych, a do realizacji celów w dłuższej perspektywie, trwałość oznacza ciągłość w jego działaniu.

Odróżnia to stowarzyszenie od zgromadzeń, manifestacji,

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, niemniej jednak może do prowadzenia swych spraw zatrudniać pracowników, jak też z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochód z tej działalności służył będzie do realizacji celów statutowych. Nie może być jednak przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia. Działalność gospodarcza nie może być pierwszoplanowym celem stowarzyszenia.

Tworzenie stowarzyszeń:

Do powstania stowarzyszenia zarejestrowanego wymagane jest:

l. Zgłoszenie, co-najmniej 1S osób,

2. Powołanie komitetu założycielskiego:

Komitet ten składa do sądu rejestrowego:

 • Wniosek o rejestrację wraz ze statutem,

 • Listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania

 • Oraz własnoręczne podpisy założycieli,

 • Protokół z wyboru komitetu założycielskiego,

 • A także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

3.Uchwalenie statutu stowarzyszenia:

Uchwalony statut określa w szczególności:

 • Nazwę stowarzyszenia - ma się ona odróżniać od innych stowarzyszeń, organizacji, instytucji,

 • Teren działania i siedzibę stowarzyszenia,

 • Cele i sposoby ich realizacji,

 • Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,

 • Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

 • Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,

 • Sposoby uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

 • Zasady dokonywania zmian statutu,

 • Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja stowarzyszeń:

1. Samo rozwiązanie stowarzyszenia - poprzez podjętą własna uchwałę

2. Przez sąd rejestrowy.

W razie rozwiązania przez własną uchwalę likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu.

W razie rozwiązania przez sąd, zarządza on likwidację stowarzyszenia, wyznaczając likwidatora.

Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Likwidator po zakończeniu likwidacji składa wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania o likwidacji stowarzyszenia.

W razie braku takiego zapisu w statucie, to sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.

Podobne prace

Do góry