Ocena brak

Istota SIM

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

"Istotą współczesnego marketingu jest dążenie do uzyskania przewagi na rynku poprzez lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów. Tak sformułowana filozofia zarządzania firmą oznacza konieczność permanentnego pozyskiwania informacji o klientach, konkurentach i o procesach rynkowych." Dla zaspokojenia potrzeb informacyjnych, umożliwiających podejmowanie decyzji marketingowych, konieczne jest stworzenie systemu informacji marketingowych (SIM), powołanie osób odpowiedzialnych za jego funkcjonowanie, a także zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostosowanego do potrzeb firmy.

"System informacji marketingowej (SIM) składa się z ludzi, sprzętu oraz technik gromadzenia, porządkowania, analizy i oceny, a następnie przekazania na czas potrzebnej i dokładnej informacji do osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu." Na podstawie przytoczonej definicji można określić trzy podstawowe etapy funkcjonowania SIM. Są to:

1. Pozyskiwanie informacji.

Ranga problemu decyzyjnego determinuje stopień szczegółowości zbieranych informacji, przy czy dane te mogą pochodzić ze:

  • źródeł wewnętrznych, do których zalicza się plany, analizy, raporty, sprawozdania i inne dokumenty sporządzane w poszczególnych działach firmy nie tylko na potrzeby własne,

  • źródeł zewnętrznych, takich jak: publikacje, raporty i analizy istniejących podmiotów i instytucji (np. GUS, NBP, GPW, OBOP, organizacje konsumenckie, placówki badawczo-rozwojowe) oraz specjalistyczna literatura i prasa (handlowa, gospodarcza, branżowa),

  • źródeł pierwotnych, a więc przede wszystkim z badań marketingowych, przeprowadzanych na klientach, konkurentach, pośrednikach w kanałach dystrybucji itd.

Gromadzone informacje dotyczą wszystkich aspektów bliższego i dalszego otoczenia firmy (a więc zarówno dostawców, pośredników i klientów, jak i warunków prawno-politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, demograficznych i kulturowych), a także szeroko rozumianego jej wnętrza. Stąd też bardzo istotna jest umiejętność wartościowania, filtrowania i właściwego interpretowania pozyskiwanych danych.

2. Przetwarzanie informacji.

Opis sytuacji decyzyjnej wymaga dużej precyzji i starannej selekcji informacji. Przetwarzanie danych umożliwia ich relatywizowanie i wartościowanie, co służy wyodrębnianiu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji marketingowych. Informacje te są ponadto ujmowane w jasną i czytelną formę graficzną (wykresy, tabele), która ułatwia ich analizę i wykorzystanie. Systematyzację zasobów informacji wspomagają nowe możliwości, jakie daje odpowiedni sprzęt i komputerowe oprogramowanie.

3. Udostępnienie, wykorzystanie i przechowywanie informacji.

Wszystkie działania podejmowane na dwóch opisanych wyżej etapach funkcjonowania SIM powinny służyć efektywnemu wykorzystaniu informacji. Stąd też jej podstawową cechą powinna być użyteczność, na którą składają się przede wszystkim wiarygodność, aktualność i dokładność informacji, a także jej forma i możliwość udostępniania. Należy jeszcze zwrócić uwagę na proces przechowywania informacji, któremu powinna towarzyszyć permanentna weryfikacja i aktualizacja danych.

Podobne prace

Do góry