Ocena brak

Istota samorządu terytorialnego według prof. Z. Leońskiego

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • Decentralizacja władzy publicznej zapewniona konstytucją z 1997 roku

 • Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej

 • Wspólnotę samorządową stanowi ogół mieszkańców zasadniczego podziału terytorialnego

 • Samorząd terytorialny jest instytucją gwarantowaną Konstytucją

 • Inne formy samorządu mają mniejsze znaczenie od samorządu terytorialnego

 • Na najniższych szczeblach samorządu chodzi zazwyczaj o sprawy najbliższe obywatelowi

 • Wprowadzenie dwustopniowej administracji rządowej (województwo i rejon) osłabiało pozycję samorządu terytorialnego.

 • Konstytucja przewiduje możliwość powołania samorządu lokalnego lub samorządu lokalnego i regionalnego

 • Ustawy samorządowe wskazują na obligatoryjny charakter samorządu

 • Jednostka terytorialna samorządu to ‘wspólnota ludzka’ i terytorium

 • Korporacyjny charakter samorządu

 • Samorząd wykonuje „zadania publiczne” (należące do administracji publicznej)

 • Akcent na samodzielność jednostki podziału terytorialnego (podlega ochronie sądowej)

 • Jednostki podziału terytorialnego wykonują zadania w imieniu własnym, a nie państwa.

 • Dopuszczalna jest możliwość zlecania jednostkom samorządu zadań administracji rządowej(państwowej)

 • Samorząd posiada osobowość prawną – posiada mienie samorządowe

Podobne prace

Do góry