Ocena brak

Istota ryzyka kredytowego banku i jego konsekwencje

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Ryzyko towarzyszące działalności gospodarczej utożsamiane jest z niepewnością, zagrożeniem nie osiągnięcia zamierzonych celów. Według V. Joga i C. Suczyńskiego „Ryzyko czy też niepewność charakteryzuje sytuację, w której przychody z tytułu danej inwestycji nie są z góry przewidziane z absolutną pewnością, tym niemniej można określić zestaw alternatywnych wielkości tych przychodów oraz odpowiadające im prawdopodobieństwo ich uzyskania”. Wynika to z faktu, iż w działalności ekonomicznej nie można uniknąć ryzyka, gdyż w momencie podejmowania decyzji nie dysponuje się całkowitą, kompletną informacją oraz nie zawsze trafnie można przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Nie można również wykluczyć celowych bądź nieświadomych zafałszowań w informacjach oraz ich interpretacji.

Specyfika działalności banków jako pośredników finansowych, łączących podmioty dysponujące nadwyżkami środków finansowych, z podmiotami odczuwającymi niedobory finansowe, jest obarczona szczególnym ryzykiem. Sam fakt obrotu cudzymi środkami pieniężnymi powoduje ryzyko i nakłada na bank dużą odpowiedzialność. Odbicie ryzyka banku, obrazuje między innymi struktura jego bilansu. Bank bowiem angażuje środki własne akcjonariuszy i udziałowców oraz przyjęte depozyty i lokaty od klientów oraz innych banków i instytucji (pasywa)- w działalność kredytową, inwestuje w papiery wartościowe (aktywa).

Rozmiar ryzyka występującego w działalności bankowej zależny jest od wielu oddziałujących na siebie czynników, wśród których można wyróżnić dwie grupy.

Pierwsze z nich tkwią w samej instytucji bankowej – wewnętrzne (endogeniczne); można do nich zaliczyć poziom organizacji i zarządzania, technologii, kwalifikacje kadry, kondycję ekonomiczną banku.

Drugie zaś mają charakter zewnętrznych czynników (egzogeniczne), spośród których należałoby wyróżnić takie jak: uwarunkowania polityczno-prawne, ekonomiczne, technologiczne oraz socjo- kulturalne determinujące ogół działalności gospodarczej, a także procesy dokonujące się na współczesnych rynkach finansowych, takie jak:

  • Procesy koncentracji polegającej na fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw oraz tworzeniu wielkich międzynarodowych korporacji;

  • Procesy internalizacji polegającej na umiędzynarodawianiu stosunków gospodarczych w tym stosunków finansowych poprzez umiędzynarodowienie własności bądź transakcji;

  • Procesy globalizacji rozumianej w sensie ekonomicznym jako przenoszenie zjawisk i skutków działań gospodarczych podejmowanych w jednym państwie bądź regionie świata na inne państwa bądź regiony świata.

Podobne prace

Do góry