Ocena brak

ISTOTA REŻIMU PTREZYDENCKIEGO (USA)

Autor /DobryDuszek Dodano /19.07.2011

  • Występuje w nim jeden ośrodek kierowniczy całego podsystemu. Funkcję tę spełnia prezydent, będący jednocześnie głową państwa i zwierzchnikiem rządu oraz admin. federalnej (tzw. monizm egzekutywy).

  • Funkcja prezydenta powierzana jest określonej osobie na z góry przewidziany stały termin. Polityczna egzystencja prezydenta nie zależy od kompozycji sił politycznych w parlamencie.

  • Parlament ma niewielki wpływ na skład personalny rządu; jego powołanie oraz rekonstrukcja są wyrazem woli prezydenta, choć decyzje tego typu są konsultowane z parlamentem.

  • Rząd nie jest organem kolegialnym - decyzje nie są podejmowane większością głosów oraz nie istnieje solidarna odpowiedzialność ministrów. Ministrowie ponoszą indywidualną odpowiedzialność przed prezydentem, który jest jedynym piastunem władzy wykonawczej.

W USA prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Prezydent nie jest odpowiedzialny przed parlamentem. Nie ma wotum nieufności wobec egzekutywy. Prezydent nie ma kompetencji przedterminowego rozwiązywania parlamentu. To wszystko sprzyja konsensualizmowi.

Podobne prace

Do góry