Ocena brak

Istota kontroli konstytucyjności prawa i jej charakter

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku tej zgodności.

Kontrola norm ma w zasadzie charakter następczy, tzn. może dotyczyć tylko aktów normatywnych (norm), które zostały już ustanowione i albo już nabrały mocy obowiązującej, albo znajdują się jeszcze w okresie vacatio legis.

Tylko wyjątkowo kontrola norm może przybrać charakter prewencyjny, a jedynym podmiotem uprawnionym do jej inicjowania jest Prezydent RP. Kontrola taka może dotyczyć po pierwsze, ustaw już uchwalonych przez Izby i przedstawionych Prezydentowi do podpisania. Jeżeli Trybunał uzna ustawę za zgodną z Konstytucją, zobowiązuje to Prezydenta do jej podpisania. W przypadku orzeczenia niezgodności ustawy z aktem prawnym wyższego rzędu – Prezydent ma obowiązek odmówić podpisania ustawy. Kontrola o charakterze prewencyjnym może dotyczyć także umów międzynarodowych przedstawionych prezydentowi do ratyfikacji.

Podobne prace

Do góry