Ocena brak

Istota i znaczenie bilansu rachunku zakupów i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Bilans jest dokumentem zawierającym statystyczne zestawienia na określony moment w ujęciu wartościowym stanu środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł finansowania (pochodzenia) z uwzględnieniem wyniku finansowego (zysku lub straty), czyli pasywów. Bilans jest fotografią majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego finansowania, gdyż pozwala rozpoznać składnik majątku przedsiębiorstwa oraz określić, kto jakiego rodzaju i w jakiej wartości ma prawo do jego majątku. Rozkład zysków i strat i tak jak bilans, dokumentem sporządzonym na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgowych przedsiębiorstwa, osiągnięty wynik finansowy jest rezultatem przychodów i poniesionych kosztów w danym okresie. Rachunek zysków i strat jest rozwinięciem wyniku bilansowego wskazującym na jego ekonomiczną strukturę. Stanowi konieczne dopełnienie bilansu, w którym znajdujemy tylko statystyczny zapis finansowy netto roku obrotowego.

W rachunku zysków i strat ujmuje się oddzielnie;

  1. Przychody i koszty dotyczące sprzedaży produktów i towarów

  2. Pozostałe przychody i koszty

  3. Zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne

  4. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych jest częścią składową sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zamknięcia ksiąg, rachunkowych przez przedsiębiorstwa zobowiązane do okazywania rocznych sprawozdań finansowych. Rachunki przepływu środków pieniężnych pozwalających na analizę metod warunkujących zmiany zasobów i środków pieniężnych, pozostają do dyspozycji przedsiębiorstwa. Bilans nie zawiera wielu niezbędnych informacji do planowania i analizowania oraz kontrolowania pozycji finansowej przedsiębiorstwa, niedoskonałość bilansu oraz rachunku zysków i strat wskazuje na potrzebę sporządzenia sprawozdań z przepływu środków pieniężnych.

Podobne prace

Do góry