Ocena brak

Istota i rodzaje ryzyka bankowego

Autor /Lily Dodano /07.04.2011

 

Ryzyko –to prawdopodobieństwo poniesienia straty związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe występuje, gdy zrealizowana stopa zwrotu w przyszłości może różnić się od stopy oczekiwanej.

Wymienia się różne rodzaje ryzyk, są też różne sposoby ich pomiaru. Powszechne są:

 • Ryzyko bankowe – związane z działalnością banku,

 • Ryzyko finansowe – występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe,

 • Ryzyko inflacji –niepewność zwrotu z inwestycji,

 • Ryzyko kredytowe- ryzyko nieodzyskania należności

 • Ryzyko płynności – trudności w sprzedaży papierów wartościowych,

 • Ryzyko systematyczne – zdeterminowane zewnętrznymi warunkami gospodarowania,

 • Ryzyko walutowe – spotykane w transakcjach walutowych.

 

Ryzyko związane jest zatem z każdą dziedziną życia gospodarczego i może mieć dla inwestora zarówno konsekwencje negatywne jak i oczywiście pozytywne,

Ryzyko bankowe nieodłącznie towarzyszy działalności banków, zwłaszcza transformacji środków pieniężnych, będących w ich dyspozycji. Banki ponoszą ryzyko związane z:

 • Utratą płynności, zdolności terminowego regulowania zobowiązań i poleceń klientów

 • Zagrożeniem terminów spłat ,czyli tzw. ryzyko kredytowe,

 • Wahaniami stopy procentowej na rynku pieniężnym i kapitałowym tzw. ryzyko stopy procentowej,

 • Zmianami kursów poszczególnych walut na rynku międzynarodowym tzw. ryzyko walutowe,

 • Obrotem papierami wartościowymi.

 

Szczególną wagę banki przywiązują do niepewności, związanych z ich bieżącą działalnością, głównie przyjmowaniem depozytów, udzielaniem kredytów oraz lokowaniem wolnych środków pieniężnych. Na poziom ryzyka bankowego ma wpływ zarówno sam bank (ryzyko aktywne, związane bezpośrednio z działalnością banku ), jak też czynniki zewnętrzne (ryzyko pasywne, niezależne od banku ).

Podobne prace

Do góry