Ocena brak

ISTOTA I KWALIFIKACJA POTRZEB

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Potrzeby są wyznacznikiem celów, siłą napędową lub hamującą działalność fizyczną i odczucia oraz decyzje. Najsilniej w danym społeczeństwie odczuwane potrzeby decydują o jego kulturze, typowych skłonnościach i dominujących wartościach. Potrzeby są wytworem cech biologicznych i psychicznych człowieka ukształtowanych przez zespolone oddziaływanie środowiska kulturowego i naturalnego.

Potrzeba to stan człowieka odznaczający się niespełnieniem określonych warunków- jest to subiektywne odczuwanie braku niezaspokojenia lub pożądania określonych warunków lub rzeczy które człowiek uzna za niezbędne do utrzymania go przy życiu. Kwalifikacja potrzeb wg Maslowa:

1. Potrzeby fizjologiczne np. pożywienia , snu, pragnienia, aktywności. Gdy są one niezaspokojone , dominują nad innymi potrzebami wypierając je na dalszy plan i decydują o przebiegu zachowania człowieka,  

2. Potrzeby bezpieczeństwa np. zależności , opieki i oparcia, wolności od lęku, niepokoju i chaosu; potrzeba ładu i porządku; pobudzają do działania, zapewniając człowiekowi nienaruszlność.

3. przynależności i miłości- usiłowanie przezwyciężenia osamotnienia , obcości, tendencja do nawiązywania bliskich , intymnych stosunków; uczestnictwa w życiu jakiejś grupy .

4. Uznania i prestiżu- gr. 1: pragnienie potęgi , wyczynu, wolności, gr.2: p. respektu i uznania ze strony innych , dobrego statusu społ. , sławy

5. samorealizacji-dążenie do rozwijania swoich możliwości,

6. Poznawcze- wiedzy i rozumowania- bezinteresowne poszukiwanie wiedzy przez człowieka , dążenie do poznania rzeczy niemożliwych,

7. Estetyczne –pozytywne wzruszenia dostarczane człowiekowi przez wytwory kultury .

Hierarchia potrzeb opiera się na 2 założeniach:

1) zachowanie człowieka jest motywowane przez niezaspokojone potrzeby ,

2) jeśli dana potrzeba została zaspokojona w stanie zadawalającym , czynnikiem motywującym staje się chęć zaspokojenia potrzeby wyższego rzędu.

Potrzeby mają charakter dynamiczny. Człowiek ma tendencje do tworzenia na miejscu jednej już zaspokojonej potrzeby nowych potrzeb. Podział ogólny potrzeb :

a) biologiczne - wynikają wprost z organizmu :

- metabolizm ,

- reprodukcja

- dążenie do przedłużenia swego istnienia przez posiadanie potomstwa,

- odpowiednie warunki fizyczne umożliwiają przebieg wszystkich procesów fizjologicznych,

-bezpieczeństwo

- ochrona przed atakami innych ludzi , zwierząt,

- ruchu

- działanie jest konieczne dla organizmu i dla kultury , w społ. każdy człowiek musi osiągnąć pewien poziom umiejętności,

- rozwoju,

b) społeczne są wynikiem odczuć i wymogów psychiki uformowanej przez współżycie w społ.

Potrzeby psychiczne :

J. Reykowski:’ potrzeb psychicznych jest tak wiele jak wiele psychologicznych warunków musi być spełnionych aby działalność człowieka mogła przebiegać płynnie i bez zakłóceń aby człowiek był zdolny do twórczych myśli.

LINTON :

1. Pragnienie odzewu emocjonalnego – gł. Aprobaty ; niezaspokajanie grozi poczuciem samotności i izolacji,

2. Bezpieczeństwo na dłuższy czas-potrzeba stałego upewniania się i zabezpieczenia ,

3. Nowe doświadczenia – występują gdy poprzednie w jakiś sposób są zaspokojone : wynika ze znudzenia i prowadzi do poszukiwań nowych doznań .

Istnieje jeszcze inna klasyfikacja potrzeb psychicznych:

1. Bezpieczeństwa- unikanie wszystkiego co teraz lub w przyszłości może przynieść cierpienie ,

2. Zauważania , uznania i znaczenia ,

3. Afilacji i dodatniego kontaktu uczuciowego,

4. Przynależności-wspólna reakcja i kontakt,

5. Aktywność pracy i spokoju,

6. Sensu i wartości,

7. Dodatniej samooceny , samorealizacji.

Podobne prace

Do góry