Ocena brak

ISTOTA I FUNKCJE INSTYTUCJI SPOŁ. W ZBIOROWOŚCIACH

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Instytucje społ. są konsekwencją dłużej trwających stos. społ. i stanowią kolejny etap rozwoju więzi. Instytucje umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, regulują jego działanie, zapewniają ciągłość życia zbiorowego i integrują ludzi podtrzymując między nimi więź społ.  

Instytucje społ.- to zespoły urządzeń materialnych, ogół środków działania i wybrane, powołane do spełnienia określonych funkcji osoby działające w imieniu grupy .

Elementy instytucji społ.: personalne - osoby lub grupy osób powołane dla załatwienia spraw ważnych dla całej zbiorowości, czynnościowe - ogół form organizacyjnych i sposobów wykonywania czynności przez jednostki w imieniu zbiorowości, bazy materialne - zespoły urządzeń materialnych a więc budynki, urządzenia, budżet; społeczne - role społ. ważne dla życia grupy .Warunki skutecznego działania instytucji: - wyraźne określenie celu i zakresu wykonywania czynności, - racjonalny podział pracy i racjonalna organizacja wewn. instytucji, - uniezależnienie wykonywanych czynności od interesów, - uznanie i zaufanie dla pracowników .Warunki współistnienia instytucji: - wewn. integracja w państwie. Instytucje można podzielić na :

formalne - które prawnie utworzono i przepisami uregulowano ich działalność oraz ogólne zasady organizacyjne,

nieformalne - nie mają prawnych podstaw a ich funkcjonowanie regulują normy przyjęte zwyczajowo przez zbiorowości.

Ze wzgl. na funkcje i rodzaj zaspokajanych potrzeb instytucje można podzielić na:

ekonomiczne - zajmujące się produkcją i podziałem dóbr, usługami, obiegiem pieniądza i organizacją pracy,

polityczne - wiążące się ze zdobywaniem, wykonywaniem i utrzymywaniem władzy,

wychowawcze i kulturalne - których celem jest podtrzymywanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego, socjalizacja i wychowanie,

socjalne - opiekuńczo wspomagające ludzi o ograniczonej sprawności i instytucje powoływane do rozwiązywania ważnych problemów społ.,

religijne - organizują stosunek człowieka do wiary,

totalne – stanowią większe ograniczenia niż inne, ich ograniczający (totalny) charakter symbolizuje fizyczne bariery uniemożliwiające kontakt ze światem zewnętrznym,

1) inst. powołane do opieki nad osobami niedołężnymi i nieszkodliwymi (domy starców),

2) dla osób niezdolnych do samego zatroszczenia się o siebie (sanatoria),

3) inst. dla ochrony społ. przed szkodzeniem mu w sposób świadomy (więzienie),

4) inst. powołane do zadań czysto technicznych (koszary),

5) dla osób które świadomie wycofały się z czynnego życia (klasztory).

Podobne prace

Do góry