Ocena brak

Istota i funkcje dystrybucji

Autor /szaman Dodano /31.03.2011

Wytworzenie produktu według omówionych w poprzednim rozdziale reguł nie zapewnia automatycznie jego pełnej akceptacji przez nabywców. Gdyby postawić nabywcy pytanie czy satysfakcjonuje go sam dobrze wytworzony produkt, okazałobysię że jest to element istotny ale niewystarczający do podjęcia decyzji o zakupie.Konieczne jest jeszcze dostarczenie produktu do odpowiedniego miejsca i zaofero-wanie go konsumentowi w dogodnym czasie. Ważne jest również prawidłowe roz-mieszczenie produktów w miejscu sprzedaży popularnie nazywanym sklepem.

Nabywca ponosi różne istotne koszty związane z zakupem produktu, które sta-nowią między innymi wysiłek fizyczny i psychiczny oraz czas.

Oszczędności czynione w tym zakresie tworzą obszar dodatkowych korzyści często o istotnym znaczeniu gdy chodzi na przykład o optymalne wykorzystanie własnego wolnego czasu. Realizacji celu jakim jest optymalizowanie korzyści nabywcyi efektów rynkowych firmy służy polityka dystrybucji.

Oznacza ona proces i strukturę przemieszczenia towarów z miejsc wytworzenia do nabywców, w taki sposóbby zmaksymalizować ich korzyści i zysk firmy. Podstawowym celem tego procesu jest zapewnienie warunków dla efektywnego ekonomicznie i społecznie określeniamiejsca produktu na rynku i dzięki temu wyeksponowanie użyteczności miejscai czasu.

Podkreślić należy, że realizując funkcje marketingowe polityka dystrybucji o-piera się nie tylko na transferze materialnych wartości ale również dotyczy informacji i usług. Te ostatnie stanowią podstawę tworzenia marketingowej wartościdodanej przez prawidłowo zaprogramowany system dystrybucji. Programy dystrybucji, które stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania sąopracowane i re-alizowane przez wyspecjalizowany personel, pozwala to na lepsze zaspakajanieoczekiwań nabywców.

Funkcje dystrybucji wynikają z konieczności likwidowania rozbieżności między podażą a popytem co do rodzaju, ilości i asortymentu towarów, a także różnicco do czasu i miejsca ich produkcji i konsumpcji. Niwelowanie tych rozbieżnościpowoduje konieczność wykonywania wielu czynności związanych zarówno z nawiązywaniem kontaktów handlowych z uczestnikami procesu obsługi rynku orazczynności związanych z przerobem handlowym (sortowanie, pakowanie itp.), a takżez fizycznym przemieszczeniem towarów w przestrzeni i czasie.

Wyodrębnia się funkcje dystrybucji związane z kształtowaniem obrotu i należ-ności. Do pierwszej grupy zaliczyć można fizyczne przemieszczenie towarówi kształtowanie ich asortymentu i jakości, organizowanie pracy ogniw dystrybucjipoprzez system informacji, rozwój akwizycji. Do drugiej grupy zalicza się funkcjezwiązane z polityką kontraktową tj. cenotwórcze, rabatowe, kredytowe. Podmiotyuczestniczące w dystrybucji same określają zakresy realizowanych funkcji w zależności od warunków generowanych przez otoczenie. Dystrybucja realizowanajako zespół niezależnych funkcji i działań nie tworzy efektów marketingowych.Dopiero wspólnie z innymi instrumentami spełnia zadania regulacyjne typowe dlamarketingu (cecha komplementarności instrumentów marketingowych tworząca efekt synergii).

Przedstawione wyżej funkcje mają trzy wspólne cechy:

  • wykorzystują rzadkie zasoby,

  • najczęściej mogą być lepiej zorganizowane dzięki usługom jednostek wyspecj alizowanych,

  • mogą być przesuwane pomiędzy podmiotami procesu dystrybucji.

Podział funkcji pomiędzy uczestnikami jest jednym z głównych czynników sprawności systemu dystrybucji.

Podobne prace

Do góry