Ocena brak

Istota i charakter prawny numeru PESEL

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

PESEL to- Powszechny Elektroniczny System Informacji Elektronicznej.

Jest to 11- cyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.

 • Sześć, pierwszych liczb to data urodzenia: rok, miesiąc, dzień

 • Cztery kolejne liczby oznaczają liczbę porządkową i płeć, liczba parzysta­- kobieta, liczba nieparzysta- mężczyzna,

 • Ostatnia liczba jest kontrolna- służy do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru ewidencyjnego,

Nr PESEL nadaje minister właściwy do spraw administracji publicznej w formie czynności materialno- technicznej.

Nr PESEL nadaje się:

 • Obywatelom polskim zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące­, a także osobom ubiegającym się o wydanie dowodu osobistego,

 • Cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące na podstawie ustawy,

 • Obywatelom polskim, którzy podlegają na terytorium RP ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu.

Nadanie numeru PESEL następuje na wniosek:

 • Właściwego organu gminy,

 • Płatnika składek ubezpieczeniowych,

 • Polskiego płatnika

Wniosek musi zawierać wszystkie dane identyfikujące dana osobę.

Numer PESEL podlega zmianie w przypadku:

 • Sprostowania daty urodzenia,

 • Sprostowania oznaczenia płci lub zmiany płci osoby,

 • Sporządzenia nowego aktu urodzenia,

 • Stwierdzenia innych błędów.

Podobne prace

Do góry