Ocena brak

IRRACJONALISTYCZNA KONCEPCJA FILOZOFII

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Według ostatniej z wymienionych koncepcji filozofia jest pewnym osobiście (osobowo) zorientowa-nym ujęciem sensu całości tego, co jest, lub pozycji człowieka w  świecie, jest sposobem bycia człowieka w  świecie poprzez syntetyczne usensownianie  świata, poprzez szczególną orientację własnej samoświadomości. Jest ekspresją i samo-utwierdzaniem się podmiotu filozofującego.

Jest sposobem oswajania  świata lub oswajania się ze światem. Filozofia według tej koncepcji to światopogląd, ogólna postawa Ŝyciowa, sztuka bycia. Wielu łączy pozytywistyczną lub neopozytywistyczną koncepcję filozofii z koncepcją irracjonalistyczną. Są i tacy, którzy wyróŜniają naukową filozofię jako uogólnienie (syntezę) nauk szczegółowych lub logiczną teorię nauk oraz filozofię jako pozanaukowy pogląd na świat.

Podobne prace

Do góry