Ocena brak

Inwestycja (projekt inwestycyjny)

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Definiowana jest jako długookresowe zaangażowanie zasobów ekonomicznych w celu produkowania i odnoszenia korzyści netto w przyszłości.

Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego jest to okres, w którym generuje on korzyści netto. Jego długość zależy przede wszystkim od:

 • trwałości popytu na produkt (związanego z cyklem życia produktu),

 • trwałości złóż surowców naturalnych i źródeł zaopatrzenia,

 • tempa postępu technicznego,

 • cyklu życia branży,

 • trwałości budynków i budowli.

Okres ekonomicznego życia projektu inwestycyjnego nie może być nigdy dłuższy od okresu życia technicznego lub prawnego.

Spotyka się szereg kryteriów klasyfikacji przedsięwzięć inwestycyjnych:

 1. inwestycje odtworzeniowe - polegające na zastępowaniu zużytych lub przestarzałych urządzeń nowymi; są to inwestycje najmniej ryzykowne, których celem jest przede wszystkim zapobieżenie procesowi starzenia się majątku.

 2. inwestycje modernizacyjne - nastawione głównie na zmniejszenie kosztów wytwarzania wyrobów i przeprowadzane są zazwyczaj łącznie z inwestycjami odtworzeniowymi,

 3. inwestycje innowacyjne - służące modyfikacji wytwarzanych dotychczas wyrobów,

 4. inwestycje rozwojowe - obejmujące dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • mające na celu zwiększenie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego w znaczeniu wydajności parku maszynowego,

 • służące wdrażaniu do produkcji nowych wyrobów, lepiej zaspokajających istniejące potrzeby potencjalnych nabywców,

5. inwestycje strategiczne o charakterze:

 • defensywnym - zmierzające do ochrony przedsiębiorstwa przed działaniem konkurencji lub przed niekorzystnymi warunkami narzucanymi przez dostawców,

 • ofensywnym - służące umocnieniu pozycji firmy na rynku poprzez tworzenie filii,

 • defensywno - ofensywne - przykładem takich działań mogą być prace badawcze,

6. inwestycje dotyczące ustroju społecznego - służące zapewnieniu możliwie najlepszych warunków personelowi firmy,

7. inwestycje dotyczące interesu publicznego - inwestycje związane np. z ochroną środowiska naturalnego.

Podstawowym warunkiem zapewnienia pozycji oraz ekspansji rynkowej firmy jest nie tylko sprawność bieżącego zarządzania, lecz również podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących rozwoju i źródeł jego finansowania. Rozwój firmy dokonuje się zasadniczo poprzez realizację określonych przedsięwzięć inwestycyjnych (rozwojowych). Ogół decyzji rozwojowych możemy podzielić na trzy grupy:

 • decyzje służące akceptacji lub odrzuceniu konkretnego projektu inwestycyjnego; jest to tzw. bezwzględna ocena opłacalności inwestycji, informująca czy realizacja danego przedsięwzięcia będzie dla firmy opłacalna,

 • decyzje dotyczące klasyfikacji, stanowiące wyraz, tzw. względnej oceny opłacalności; decyzje te podejmuje się wówczas, gdy założony cel można osiągnąć realizując jedno z wielu przedsięwzięć i zachodzi potrzeba wyboru najbardziej opłacalnego wariantu inwestycyjnego,

 • decyzje odnoszące się do programowania, odzwierciedlające wybór najkorzystniejszego programu rozwoju firmy; program ten tworzy się uwzględniając z jednej strony środki będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, z drugiej zaś wszystkie potencjalne kierunki rozwoju i związane z nimi projekty inwestycyjne; decyzje dotyczące "programowania" określają zatem, optymalny z punktu widzenia firmy zbiór przedsięwzięć rozwojowych przyjętych do realizacji.

Podobne prace

Do góry