Ocena brak

Interpelacje poselskie

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

Interpelacje są to indywidualne wystąpienia poselskie, zawierające pytania na tle określonego stanu faktycznego. Składane one są w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa (art. 192 ust. 1 rSej). Interpelacja składana jest na piśmie i – poprzez Marszałka Sejmu – przekazywana członkowi Rządu, który jest jego adresatem.

Odpowiedź musi zostać udzielona w ciągu 21 dni, także na piśmie, a Sejm jest informowany przez Marszałka o jego treści. Dopiero jeżeli interpelant uzna odpowiedź za niezadowalającą (lub nie otrzyma jej w terminie), może zwrócić się do Marszałka Sejmu o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem złożenia, w terminie 21 dni, dodatkowych wyjaśnień na piśmie (art. 193 ust. 2). Nie przewiduje się przeprowadzania debaty nad odpowiedziami na interpelacje na posiedzeniach Sejmu.

Podobne prace

Do góry