Ocena brak

Interpelacje i zapytania poselskie

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Interpelacja składana jest w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania oraz powinna być skierowana zgodnie z właściwością interpelowanego. Składa się ją w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu, treść podlega wstępnej kontroli przez Prezydium Sejmu.

O treści przyjętych interpelacji Sejm dowiaduje się przez Marszałka sejmu na posiedzeniu.. Marszałek informuje również Sejm o nadesłanych odpowiedzialnych na interpelacje lub braku odpowiedzi. Interpelowany zobowiązany jest do udzielenia w formie pisemnej nie później niż 21 dni od dnia jej otrzymania: odpowiedź kieruje się na ręce Marszałka Sejmu który przesyła interpelowi odpis odpowiedzi.

Tekst pisemnej odpowiedzi ogłasza się w załączniku do sprawozdania stenograficznego z posiedzenia Sejmu. W razie uznania interpelacji za niezadowalającą interpelant może zwrócić się do Marszałka Sejmu o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie. Z wnioskiem takim można wystąpić tylko raz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania niezadowalającej odpowiedzi. Dodatkowe wyjaśnienia udzielane są przez interpelowanego w terminie 21 dni.

Zapytania poselskie- składa się w sprawach o charakterze jednostkowym dotyczących prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową.

Podobne prace

Do góry