Ocena brak

Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Interesy narodowe i międzynarodowe Interes wspólnoty narodowej to stan rzeczy stanowiący konieczne ogniwo procesów zjawisk prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb. Z punktu widzenia obiektywnego IN stanowi zawsze konieczny i logiczny element systemu wartości narodowej, trwały żywotny dla zaspokojenia egzystencjalnych potrzeb narodu. Interes subiektywny jest to zmienny element polityki zagranicznej, zależy od okoliczności wewn i zewn, które wpływają na zmianę systemu wartości i motywacji.

Trzy zespoły interesów: egzystencjalne, koegzystencjalne, funkcjonalne. Interesy są realizacyjną funkcją potrzeb uświadomionych przez podmioty sm.. wyróżnia się interesy:

najważniejsze:

- realizowane w sposób bezwzględny, niekiedy sprzeczny normami prawa międzynar.;

ważn:

– będące czasami przedmiotem negocjacji z innymi uczestnikami sm; dalszoplanowe

– traktowane przez państwo w sposób elastyczny, w stosunku do których możliwy jest kompromis.

Racja stanu. Definicje racji stanu można podzielić na trzy grupy, określające rację stanu jako:

1. bezwzględną wyższość

2. interesu państwa nad innymi interesami i normami

3. względną wyższość interesu państwa nad innymi interesami i normami

4. autonomię interesu państwa w stosunku do innych interesów i norm.

W definicjach encyklopedycznych przedstawia się rację stanu w kilku aspektach: wzgląd na dobro państwa, reguły postępowania politycznego kryterium oceny działań politycznych priorytet dla interesu państwowego prymat interesu zbiorowego moralne podstawy podejmowania przez państwo określonych działań priorytet nad normami moralnymi i prawnymi argument dla określonego działania politycznego.

Różne podejścia do problemu racji stanu pociągają za sobą istnienie zróżnicowanego interpretowania tego zjawiska. Racja stanu to reguła moralnego usprawiedliwiania zarówno zamiarów, jak i działań politycznych państwa.

Racja stanu to także: kierowanie się w polityce wyłącznie względami na realny interes państwa, choćby wbrew moralności, czy nawet prawu dokonywanie przez państwo wyboru działań w największym stopniu stwarzających możliwość umocnienia jego potęgi, z prawem użycia w tym celu przemocy podejmowanie przez państwo działań pozaprawnych i pozamoralnych dla zachowania jego istnienia.

Racja stanu będąc wartością polityczną spełnia istotne funkcje wobec innych wartości politycznych. Są to: rozszerzanie lub zawężanie katalogu wartości politycznych hierarchizacja wartości interpretacja poszczególnych wartości, integracja wartości relatywizacja poszczególnych wartości w odniesieniu do sytuacji historycznej.

Do góry