Ocena brak

INTEGRACJA

Autor /DomikB Dodano /08.11.2012

 

INTEGRACJA <łc. integratio = odnowie­nie, uzupełnienie) ang. integration; fr. inte­gration; nm. Integration, Wiederherstełlung vs-^ Dezintegracja

  1. Proces lub stan zespolenia części w taki sposób, w jaki tworzy się całość or­ganiczna, lub też umieszczanie jakiegoś poszczególnego elementu w owej całości. Czynnikami integracji są: jedność elemen­tów, ich identyczność jako przynależnych do tej samej całości, niepowtarzalność uzyskanej całości.

  2. U H. Spencera: synteza wielu elementów materialnych w procesie ewolucji, który przebiega w następującym porządku: a. przejście od stanu jednorodności do stanu różnorodności przez różnicowanie się (dijferentiation) części układu (Wszech­świata); b. przejście od stanu luźniej związane­go do stanu ściślej związanego; c. przejście od stanu nieokreślonego i chaotycznego do stanu bardziej określo­nego i uporządkowanego.

 

  1. psych. Stan, w którym wszystkie pro­cesy psychiczne przebiegają harmonijnie, tak że funkcje psychiczne tworzą całość.

  2. soc. Integracja społeczna — zespole­nie i zharmonizowanie elementów zbioro­wości społecznej rozumianej jako inten­sywność i częstotliwość kontaktów mię­dzy członkami tej zbiorowości oraz jako akceptacja wartości i norm grupy (integra­cja kulturowa i integracja normatywna).

Podobne prace

Do góry