Ocena brak

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Należą do nich:

 1. Zasada informacji prawnej

 2. Instytucja interpretacji podatkowych

 3. Czynności sprawdzające

 4. Doradztwo podatkowe

Są ściśle związane z wymiarem

 1. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji podatkowej

 2. Informacje podatkowe

 3. Porozumienia cenowe

 4. Wymiana informacji z innymi państwami a także wydawanie zaświadczeń

Sa związane w sposób naturalny z wymiarem

Organem który udziela informacji jest Minister Finansów. Kompetencje Ministra Finansów

1. Na mocy art. 14 ord. Sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych

2. Art. 14a i następne do 14e określone uprawnienia

       a) Kompetencje do wydawania interpretacji podatkowych

- ogólnych

- indywidualnych

Minister Finansów wydaj interpretacje ogólne. Maja one tą cechę, że nie wiążą się z inicjatywą podatnika bo MF wydaje je niejako z urzędu. Ich celem jest dążenie do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego.

Interpretacje indywidualne wydaje MF na pisemny wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej sprawie. Ten wniosek powinien być przez zainteresowanego wyczerpująco przedstawiony i zawierać własną ocenę sytuacji faktycznej i prawnej zainteresowanego. Może dot. stanu już zaistniałego lub zdarzeń przyszłych.

Składający wniosek ma obowiązek złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że przedstawiony stan faktyczny nie jest przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź kontroli organu kontroli skarbowej.

Jeżeli organ stwierdzi, że w danej sprawie toczy się kontrola lub postępowanie podatkowe to nie wydaje interpretacji.

Interpretacje indywidualne wydaje 6 uprawnionych do tego biur Regionalnych Interpretacji Podatkowych. MF scedował uprawnienia do wydawania tych interpretacji w 6 biurach przy Izbach Skarbowych. Działają one w imieniu MF. Interpretacje stanowią bardzo istotny element praktyki stosowania prawa.

Charakter prawny interpretacji indywidualnej

 1. zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny

 2. określa zakres stosowania przepisów prawa podatkowego. Organy podatkowe chcąc uchylić się przed interpretacją odpowiadały podatnikom przepisami. Często też jeśli pyt. było wadliwie sformułowane odmawiały interpretacji, bądź odpowiadały wymijająco. Zarzuty przeciw tej regulacji- interpretacja ma to być prawdziwa wykładania prawa ( dawniej informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego)

Wyjątek :

- Można odstąpić od uzasadnienia prawnego kiedy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

3. Organy podatkowe mają obowiązek nie tylko negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy, ale mają obowiązek wskazania prawidłowego postępowania.

4. Taka interpretacja jest zaskarżalna do sądu administracyjnego. I powinna zawierać pouczenie o prawie takiego zaskarżenia

5. Może podlegać zmianom. MF może zmieniać z urzędu interpretacje ogólną lub indywidualną jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa i niezgodna z orzecznictwem TK, ETS, lub sądów.

Interpretacja ministra nie jest wyrocznią. Ostatecznie decydują sądy administracyjne.

6. Tryb wydawania- w przypadku zmiany interpretacji MF ma obowiązek zawiadomić zainteresowanego. Muszą być rejestrowane przedmiotowo.

Interpretacje ogólne są publikowane w Dzienniku Urzędowym MF i Biuletynie Informacji Publicznej

Interpretacje indywidualne tylko w BiP, przy czym usuwane są z nich dane identyfikujące podatnika.

Skutki niezastosowania się do interpretacji:

Do indywidualnych- przed jej zmianą lub doręczeniem organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego, interpretacja nie może szkodzić wnioskodawcy. zainteresowany nie może zastosować się do interpretacji, nie może mu ona szkodzić, także wtedy, gdy interpretacja nie została zastosowana w rozstrzygnięciu z prawem podatkowym.

 1. Podatnik nie zapłaci zobowiązania podatkowego

 2. W zakresie objętym interpretacją nie wszczyna się postępowania w sprawie o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe o przestępstwa wszczęte w tych sprawach umarza się.

 3. Nie nalicza się odsetek za zwłokę

Usuwa wszelkie negatywne skutki dla podatnika.

Te uprawnienia w zakresie interpretacji uzyskały również organy lokalne w zakresie swojej właściwości W/B/P. starostowie, marszałkowie.

Interpretacje podatkowe powstały na skutek rozwinięcia się samo wymiaru. Samowymiar powstał by odciążyć aparat skarbowy od wydawania decyzji dla każdego podatnika.

Podobne prace

Do góry