Ocena brak

Instytucje wspierające - Służba zdrowia

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Lekarz i pielęgniarka mają obowiązek powiadomić inne służby społeczne o występowaniu przemocy wobec dziecka. Nie stoi temu na przeszkodzie tajemnica lekarska, ponieważ lekarz jest zwolniony z tajemnicy, gdy:

•  z mocy szczególnych przepisów jest zobowiązany poinformować władze o określonych okolicznościach;

•  gdy zachowanie tajemnicy może spowodować istotne niebezpieczeństwo dla  życia  lub zdrowia osoby leczonej lub osób z jej otoczenia;

•  powinien powiadomić organy  ścigania o stwierdzeniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa, na prośbę pokrzywdzonych powinien powiadomić inne służby pomocowe (pcpr, gops, policja, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp.).  

W sytuacjach interwencyjnych, gdy zagrożone jest zdrowie lub  życie dziecka, a nie możemy uzyskać lub czekać na zgodę rodzica, to lekarz jest zobowiązany podjąć decyzję o koniecznym zabiegu lub operacji.   

W sytuacji, gdy rodzic odmawia zgody na konieczne zabiegi medyczne, opiekun prawny – rodzic zastępczy może wystąpić do sądu rodzinnego o taką zgodę. 

W sytuacji konieczności uzyskania obdukcji można udać się do lekarza podstawowej opieki medycznej i poprosić o zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia – może ono zastąpić kosztowną obdukcję i przed sądem stanowić dowód w sprawie.

Podobne prace

Do góry