Ocena brak

Instytucje wspierające - Ośrodek pomocy społecznej (Ośrodek - ops) – gmina

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Zadaniami gminy są m.in.: praca socjalna, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną (art. 17 ups). To zadania  o charakterze wspierającym i pierwszorzędowym mające na celu wsparcie dysfunkcjonalnych rodzin i przeciwdziałanie sytuacjom ingerencji i umieszczania dzieci poza rodziną.   

Ważnym instrumentem oddziaływania na postawę rodziców naturalnych wobec dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej jest możliwość zamiany formy udzielanych im  świadczeń  z pieniężnych na rzeczowe (art. 11 ups).  

Zadaniem bezpośrednio związanym z opieką zastępczą jest obowiązek prowadzenia mieszkań chronionych. Mogą z nich korzystać wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze. To forma świadczenia niepieniężnego – osoby usamodzielniane, stosownie do dochodów, mogą być zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania (art. 90 ups). Służby gminne mogą opiniować kandydatów na rodziców zastępczych.

Do góry