Ocena brak

Instytucje wspierające - Kurator sądowy

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

Kuratela to roztoczenie pieczy nad osobami, które z różnych przyczyn faktycznych i prawnych  nie mogą prowadzić swoich spraw. Do zadań kuratorów sądowych należą zadania wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne,  profilaktyczne, kontrolne. To także: ustalenie warunków  życia nieletniego, udzielanie pomocy opiekunom w zakresie sprawowanej opieki, wskazywanie kandydatów na opiekunów, inne czynności zlecone przez sąd.  

Kurator sądowy

•  W godz. 7.oo – 22.oo ma prawo: odwiedzania podopiecznych w miejscach ich zamieszkania i pobytu.

•  Może  żądać okazania dowodu tożsamości, niezbędnych wyjaśnień i informacji (dotyczy osoby objętej postępowaniem).

•  Ma prawo wglądu do akt i dokumentów.

•  Może  żądać od Policji, innych organów i instytucji państwowych, samorządowych, społecznych, w zakresie ich działania, oraz od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

W sytuacji, gdy osoba zobowiązana (rodzic, opiekun prawny) nie wykona postanowienia sądu  o umieszczeniu dziecka w zastępczej formie opieki sąd zleca kuratorowi przymusowe odebranie dziecka. Przy przymusowym odebraniu dziecka powinna być osoba uprawniona (do której dziecko ma trafić po odebraniu od rodziców). Z uwagi,  że przymus odebrania jest traumatycznym przeżyciem i może utrudniać adaptację dziecka do rodziny zastępczej osobą uprawnioną powinien być pracownik socjalny.  

Kurator sądowy może zwrócić się do Policji o asystowanie policjanta przy procedurze odebrania dziecka. Należy jednoznacznie podkreślić,  że na kuratorze spoczywa obowiązek skutecznego odebrania dziecka - policjant, pracownik socjalny – towarzyszą kuratorowi (asystują). Na wniosek kuratora policja ma obowiązek usunąć z miejsca wykonywania orzeczenia osoby przeszkadzające  w jego wykonaniu.  

Kurator może zwrócić się o pomoc do organu pomocy społecznej lub innej instytucji do tego powołanej (np. ośrodek adopcyjno-opiekuńczy) w sytuacji, gdy czynność odebrania dziecka może je narazić na krzywdy moralne i fizyczne (np. obecność pedagoga, psychologa, mediatora).

Kurator powinien odstąpić od wykonywania orzeczenia jeżeli w wyniku tej czynności dziecko mogłoby doznać poważnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. O wstrzymaniu wykonania orzeczenia kurator powiadamia prokuraturę i sąd. 

W sytuacji udaremnienia odbioru lub ukrycia dziecka, kurator ma obowiązek powiadomić prokuratora. Sąd wszczyna postępowanie zobowiązujące osoby zobowiązane lub podejrzane  o ukrywanie dziecka do ujawnienia miejsca jego pobytu.

Podobne prace

Do góry