Ocena brak

Instytucje nadzoru bankowego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Celem nadzoru jest zapewnienie: bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych; zgodności działalności banków z przepisami ustawy Prawo bankowe, ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku.

Nadzór bankowy sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego. W jej skład wchodzą: Prezes NBP jako przewodniczący, Minister Finansów jako zastępca, przedstawiciel Prezydenta RP, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przedstawiciel Ministra Finansów, Główny Inspektor Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodności działalności banków z przepisami ustawy, statutem, decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. Nadzór bankowy jest sprawowany przez Głównego Inspektora Nadzoru Bankowego, który jest jednostką organizacyjną centrali NBP; Inspektor jest powoływany przez Prezesa NBP, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

Do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należy m.in. ocenianie sytuacji ekonomicznej banku, opiniowanie spraw związanych z powstaniem banku, kwalifikacjami osób z kierownictwa banku; posiada też uprawnienia kontrolne, środki nadzoru, składa wniosek o likwidację, upadłość banku, ustanawia kuratora dla banku lub wprowadza zarząd komisaryczny.

Podobne prace

Do góry