Ocena brak

Instytucje finansowe - Postępowanie przy utworzeniu banków

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Warunki finansowe – wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości 5 mln EURO. Wartość wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy podstawowych.

Warunki kwalifikacyjne – założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu dają rękojmię prowadzenia działalności w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku. Co najmniej 2 osoby przewidziane do objęcia w banku stanowisk członków zarządu posiadają wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem.

Warunki formalno-prawne – do wniosku załącza się: projekt statutu banku, program działalności i plan finansowy banku na okres min. 3 lat, dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, wymagane przez Komisję Nadzoru Bankowego, opinię właściwych władz nadzorczych kraju siedziby wnioskodawcy, jeżeli założycielem jest bank zagraniczny.

Komisja Nadzoru Bankowego w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku wydaje decyzję w przedmiocie zezwolenia na utworzenie banku. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie przez bank działalności wydanego przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Oddziały banku – utworzenie za granicą banku przez osoby krajowe lub z udziałem osób krajowych, jak również utworzenie oddziału banku krajowego wymaga zezwolenia Ministra Finansów. Wydanie zezwolenia wymaga uzgodnienia z Komisją Nadzoru Bankowego, jeżeli założycielem jest bank krajowy. Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku. Oddziały banków zagranicznych posiadają osobowość prawną i są wpisywane do KRS.

Przedstawicielstwa banki zagraniczne mogą otwierać w Polsce swoje przedstawicielstwa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego wydanego, po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku. Przedstawicielstwo banku nie może wykonywać czynności bankowych.

Podobne prace

Do góry