Ocena brak

Instytucja strajku - istota strajku

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Strajk nie jest etapem sporu. Jest konfliktowym sposobem rozstrzygnięć sporu. Strajk polega na zbiorowym, całkowitym powstrzymywaniu się pracowników od ,wykonywania pracy, w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Organizacja strajku nie jest prawem zakładowej organizacji związkowej, natomiast udział w strajku jest prawem pracownika. Strajk może być zorganizowany tylko tam gdzie istnieje organizacja związkowa.

Prawo pracownika do strajku jest niezbywalnym prawem człowieka, które tylko wyjątkowo i w sytuacjach wyraźnie określonych w prawie może doznać ograniczeń. Niedopuszczalne jest organizowanie strajku w Policji i Siłach Zbrojnych RP, UOP-ie, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz na stanowiskach pracy, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludz.1ciemu lub bezpieczeństwu państwa, pracownicy organów władzy państwowej, Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym do podjęcia legalnej akcji strajkowej jest wyczerpanie możliwości rozwiązania sporu na drodze rokowań i mediacji. Wyjątkowa sytuacja jest gdy:

1. pracodawca nie chce przystąpić do rokowań i mediacji,

2.pracodawca rozwiązał stosunek pracy z prowadzącym spór działaczem związkowym.

Ogłoszenie strajku powinno nastąpić, co najmniej 5 dni przed jego rozpoczęciem. Jest ogłaszany przez organizacje związkową po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników. W glosowaniu musi uczestniczyć, co najmniej 50 % pracowników. Podejmując decyzje o strajku związki zawodowe powinny jest dobrowolny. Za okres strajku legalnego pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień wynikających ze stosunku pracy oprócz tworzonych przez nie funduszy strajkowych strajku.

Aby prowadzić akcje protestacyjną inna niż strajk, czyli np. wiece, oflagowanie, musi być:

1. wszczęty spór zbiorowy,

2. pokonana faza rokowań (ale nie musu być mediacji),

3. musi być przestrzegany porządek prawny,

4. bezwzgledny warunek - nie można zaprzestać wykonywania pracy.

Ta droga jest krótsza, natomiast aby prowadzić strajk:, to droga ta jest wydłużona świadomie przez ustawodawcę, który chce wprowadzać coraz to nowe strajku:

1. musi być wszczęty spór zbiorowy,

2. musi być faza rokowań i mediacji,

3.ograniczenie wypływające z definicji strajku, czyli wykonywania pracy.

Istnieją tez ustawowe regulacje usprawiedliwionego niewykonywania pracy (legalne). SN uznał, że strajk głodowy jest nielegalny, ponieważ obowiązujące także w czasie strajku przepisy BHP są naruszone - ktoś na terenie zakładu godzi w swoje życie, czyli zdrowie - art. 19 KP.

Podobne prace

Do góry