Ocena brak

Instrumenty prawnej ochrony pracownika w prawie pracy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Uważana jako jedno z podstawowych praw człowieka i jest deklarowana w wielu aktach prawa międzynarodowego- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakt praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych.

O wolności do pracy mówi art.65 ust. 1 Konstytucji i art. 10 ust. 1 Kodeksu pracy. Mówią one o tzw. Wolności negatywnej, czyli wolności od przymusu i ograniczeń ze strony władzy. Wolności do pracy może być rozpatrywana jako:

-Swoboda wyboru zawodu i miejsca pracy

-Swoboda nawiązania stosunku pracy

-Swoboda rozwiązywania stosunku pracy

Wolność pozytywna - występuje w państwach socjalistycznych, obywatel może czynić to, na co mu władza pozwala nie ma miejsca na indywidualną niezależność realizacji wolności pracy służy najlepiej instytucja kontaktu. Umowa najlepiej wyraża autonomie stron w zakresie podejmowania decyzji dotyczących zatrudnienia..

Zasada równego traktowania

Zasada ta wywodzi się z Konstytucyjnego art. 33 mówiącego o tym ze wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Rozwinięciem tej zasady jest kodeksowa zasada równego traktowania pracowników. Przepis 111 k.p. stanowi ze pracownicy maja równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania tych samych obowiązków; dotyczy to w szczególność równego traktowania kobiet i mężczyzn w tej dziedzinie. Uzupełnieniem tej zasady jest zakaz dyskryminacji. Zasada równego traktowania i niedyskryminacji obejmuje zarówno stanowienie prawa jak i jego stosowanie.

Zasada ta dopuszcza jednak stosowanie nierówności, pod warunkiem, ze będę one usprawiedliwione. Prawo pracy kierując się tzw. dyferencjacją( zróżnicowanie sytuacji prawnej pracowników ) musie jednakowo traktować tylko pracowników wykonujących tą sama prace i mających takie same cechy podmiotowe ( pleć, wiek, kwalifikacje, staż pracy)

Podobne prace

Do góry