Ocena brak

Instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego – charakterystyka prawna

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Rezerwy obowiązkowe – gromadzone w celu kształtowania podaży pieniądza i działalności NBP. Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażana w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi z wyjątkiem środków pieniężnych od innego banku krajowego, a także środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy lub środków pozyskanych z zagranicy na dłużej niż dwa lata. Banki spółdzielcze utrzymują rezerwę w banku zrzeszającym z którym są zrzeszone a ten utrzymuje je na rachunku w banku centralnym

Suma rezerw nie może przekroczyć:

  • 30% sumy środków pieniężnych – depozytów na żądanie

  • 20% sumy środków pieniężnych – depozytów terminowych

Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania rezerw obowiązkowych w okresie realizacji programu postępowania naprawczego. Kwota rezerwy obowiązkowej nie polega oprocentowaniu

Kredyt refinansowy – NBP może udzielać kredytu (w złotych) bankom w celu uzupełniania ich zasobów pieniężnych lub dla realizacji programu postępowania naprawczego (pod zastawa papierów wartościowych)

Przyjmowanie przez NBP od innych banków weksli do dyskonta i redyskonta.

NBP może:

- emitować i sprzedawać papiery wartościowe

- sprzedawać i kupować skarbowe papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku

- organizować obrót papierami wartościowymi, których jest emitentem, oraz skarbowymi papierami wartościowymi

- obsługiwać pożyczki państwowe zaciągnięte w drodze emisji papierów wartościowych

- przyjmować papiery wartościowe do przechowywania, administrowania oraz jako przedmiot zastawu

- w razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej Rada może w drodze uchwały wprowadzić:

     a) ograniczenie wielkości środków pieniężnych oddanych przez banki do dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców

     b) obowiązek utrzymywania nie oprocentowanego depozytu w NBP od zagranicznych środków wykorzystanych przez banki i krajowych przedsiębiorców.

Do góry