Ocena brak

Inspektor pracy jako organ egzekwujący odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli oraz przeprowadzenia odpowiedniego postępowania inspektor pracy może zastosować następujące środki władcze:

- wydać nakaz:

a) usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie BHP,

b) wstrzymania prac gdy naruszenie przepisów prawa pracy powoduje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace lub skierowania pracowników do innych prac,

c) skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom o pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub inne osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji,

d) wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub innego należnego mu świadczenia,

e) zaprzestania działalności zakładu pracy lub jego części - jeżeli stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników.

- zgłosić sprzeciw przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy albo jego części jeżeli z powodu nieuwzględnienia wymagań BHP mogły powstać bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników,

- wydać i cofnąć zezwolenie na wykonanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia,

- nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub za inne wykroczenie związane z wykonaniem pracy zarobkowej do wysokości 1.000 zł, jeżeli uważa, że ta kara będzie wystarczająca albo wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ukaranie za takie wykroczenie karą grzywny do wysokości 5.000zł.

W razie stwierdzenia innych naruszeń w zakresie przestrzegania prawa pracy inspektor pracy może skierować wystąpienie do pracodawcy lub do organu sprawującego nadzór nad pracodawcą państwowym lub samorządowym, o usunięcie stwierdzonych naruszeń ewentualnie o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych tych naruszeń. Nakaz i sprzeciw inspektora pracy są decyzjami admin. Wystąpienia do pracodawcy lub organu sprawującego nad nim nadzór nie są decyzjami admin.

Podobne prace

Do góry