Ocena brak

Inspekcja Weterynaryjna

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ustawa z 24.04.1997 o zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt rzeżnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcją Weterynaryjną kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jest centralnym organem adm. rządowej, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa RM na wniosek ministra właściwego d/s rolnictwa.,/ wojewódzcy inspektorzy jako kierownicy wojewódzkiej inspekcji wchodzi w skład zespolonej adm. wojewódzkiej/

Inspekcja Weterynaryjna jest zespolona także na szczeblu powiatu, Powiatowy lekarz weterynarii jest kierownikiem powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzącej w skład zespolonej adm powiatowej. Powiatowego lekarza weterynarii powołuje i odwołuje starosta na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii lub za jego zgodą.

Zadania Inspekcji Weterynaryjnej wykonują również graniczni lekarze weterynarii, których siedziby oraz terytorialny zakres działania określa minister właściwy do spraw rolnictwa z porozumieniem z ministrem d/s adm. pub. Granicznego lekarza weterynarii powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Podobne prace

Do góry