Ocena brak

Inspekcja Ochrony Środowiska

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Działa na podstawie ustawy z 20.07.1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Jest to organ kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują:

  • Główny Inspektor Ochrony Środowiska

  • Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska wchodzącej w skład zespolonej adm.woj.

Pewne uprawnienia przysługują w stosunku do IOŚ sejmikowi województwa, radzie powiatu, staroście, burmistrzowi, wójtowi. Kontroli poddane są zarówno jednostki organizacyjne, jak i osoby fizyczne. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska w wyniku kontroli może wydać zarządzenie pokontrolne, albo na podstawie odrębnych przepisów -decyzję adm., bądż wszcząć postępowanie egzekucyjne. W drodze decyzji adm. może podjąć działania zmierzające do usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko, wymierzyć karę pieniężną, a nawet wstrzymać działalność zakładu.

Podobne prace

Do góry