Ocena brak

Inspekcja Handlowa

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Powołana do ochrony interesów konsumentów oraz interesów państwa. Inspekcja działa na podstawie ustawy z 25.02.1958r. o Inspekcji Handlowej.

Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  • Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej-Głównego Inspektora IH powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej jako kierownika wojewódzkiej inspekcji handlowej wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii Głównego Inspektora. Wojewódzki Inspektor kieruje działalnością wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej.

Do zadań Inspekcji Handlowej należy:

  • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług,

  • kontrola jakości i bezpieczeństwa towarów i usług, w szczególności zagrażających życiu lub zdrowiu konsumentów,

  • podejmowanie kontroli , mediacji i innych działań interwencyjnych w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów,

  • prowadzenie wojewódzkich i centralnych laboratoriów kontrolno-analitycznych,

  • organizowanie i prowadzenie polubownego sądownictwa konsumenckiego,

  • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Organy IH współpracują z powiatowym rzecznikiem konsumentów oraz z innymi organami adm. pub. na zasadach , które określi rozporządzenie RM. Zadania ochrony konsumentów

Sprawują organy jednostek samorządu terytorialnego. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, powoływany i odwoływany przez radę powiatu lub radę miasta na prawach powiatu, /który działa na podstawie ustawy z 24.02.1990r o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie konsumentów/. Do jego zadań należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów itp.

Podobne prace

Do góry