Ocena brak

Inspekcja Celna

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Ust. Z 06.06.1997r. o Inspekcji Celnej utworzono służbę adm. rządowej , powołaną do przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa obowiązującego w dziedzinie obrotu towarowego z zagranic i obrotu towarami pochodzącymi z zagranicy.

Do zadań IC należy:

-rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie obrotu towarowego z zagranicą i kontrola legalności pochodzenia towarów dopuszczonych do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę albo mających inne przeznaczenie celne, w wypadkach gdy zostały zakończone procedury celne.

Generalny Inspektor Celny jest centralnym organem adm. rządowej, podlegającym Ministrowi Finansów.

Terenowymi organami IC są regionalni inspektorzy celni podlegający Generalnemu Inspektorowi Celnemu. Regionalni Inspektorzy celni są organami adm. niezespolonej.

Generalny IC, powoływanej odwoływany przez Prezesa RM na wniosek Ministra Finansów, wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego mu Generalnego IC. Regionalni inspektorzy celni powoływani i odwoływani przez Ministra Finansów na wniosek Generalnego Inspektora Celnego, wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im regionalnych inspektoratów celnych.

Podobne prace

Do góry