Ocena brak

INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Autor /Maria Dodano /12.04.2011

 

Sukcesy przedsiębiorstw zależą dzisiaj coraz bardziej od ich podatności na innowacje . Innowacje stają się bowiem czynnikiem decydującym nie tylko o rozwoju i ekspansji jednostki , ale przede wszystkim o jej przetrwaniu .

Innowacje rozumiane są jako dokonywane celowo zmiany , polegające na zastępowaniu dotychczasowych stanów innymi - ocenianymi pozytywnie w świetle kryteriów danej organizacji - i składające się w sumie na jej rozwój i postęp w gospodarowaniu .

Zmiany ( innowacje ) wprowadzają dzisiaj wszystkie firmy , nie tylko nowe i przedsiębiorcze , pragnące zdobyć rynki zbytu , a także firmy ustabilizowane , dobrze prosperujące . Przedsiębiorstwa , które nie wprowadzają innowacji , wpadają w pułapkę , w której niezdolność do innowacji osłabia konkurencyjność, szkodzi ich pozycji rynkowej i rentowności .

Współczesna firma musi stawać się organizacją innowacyjną , otwartą na nowości , postrzegającą problemy z różnych perspektyw , wrażliwą na sygnały i wyzwania rynku oraz gotową do wprowadzenia u siebie różnych zmian dostosowawczych . Musi więc rozwijać własną innowacyjność , zapewniając profesjonalne zarządzanie i tworząc warunki atrakcyjne dla ludzi wykazujących do niej skłonność .

 

W przedsiębiorstwie innowacyjność może przyjmować następujące formy :

 • doskonalenie i dalszy rozwój już wytwarzanych wyrobów

 • doskonalenie i dalszy rozwój stosowanych procesów produkcyjnych

 • doskonalenie organizacji pracy , produkcji i zarządzania oraz marketingu

 • wprowadzanie nowych metod produkcyjnych opartych na szczytowych osiągnięciach nauki

 • wprowadzanie nowych wyrobów opartych na nowych technologiach

 

Innowacyjność może więc dotyczyć wyrobów lub procesów i być innowacyjnością radykalną albo stopniową . W dużych przedsiębiorstwach liczy się ona głównie w momencie powstania firmy , potem w dużym stopniu zastępuje ją zdolność adaptacji . Przedsiębiorstwa te stosują również strategie innowacyjne pionierskie, promujące tzw. błyskotliwe pomysły , kierujące się zasadą „ być pierwszym i najsilniejszym „

Małe firmy mogą z powodzeniem stosować tzw. strategie naśladowcze W takich strategiach istnieje możliwość korzystania z doświadczeń pionierów . Firmy te obsługują rynek , którzy pionierzy stworzyli , lecz którego w pełni nie zaspokajają . Powinny one wypełniać istniejące luki na rynku tzw. nisze rynkowe . Wykorzystując szereg czynników konkurencyjnych np. dobry serwis , lepsza jakość wyrobów , krótki cykl produkcyjny . Małe przedsiębiorstwa bardziej niż duże zakłady muszą myśleć i działać innowacyjnie , systematycznie poszukiwać nowości , rozwijać innowacyjność pracowników . najlepsze rezultaty uzyskują one , gdy opracowują konkretne strategie wprowadzania innowacji i konsekwentnie je wdrażają ,weryfikują , czyli gdy wiążą je ze strategiami marketingowymi .

 

Wyróżniane są następujące strategie innowacyjne :

 1. strategia ofensywna

W przedsiębiorstwie tworzone są warunki , które zachęcają do obmyślania i opracowywania nowych rozwiązań i niezwłocznego ich wprowadzania na rynek . Strategia ta wiąże się z wysokim ryzykiem , ale przynosi również duże korzyści .

Wymaga ona utworzenia działu badań i rozwoju o wysokim poziomie innowacyjności , silnego systemu marketingowego i efektywnego systemu produkcji .

 1. strategia defensywna

Oznacza niski poziom ryzyka i korzystnych wyników . Firmy , które ją stosują, nie ponoszą ryzyka strat , jakie jest związane z wprowadzaniem nowego produktu na rynek . Firmy te starają się obniżać koszty produkcji i dostarczać substytuty produktów nowych .

 1. strategia zakupu licencji

Pozwala ona przedsiębiorstwu na osiąganie zysków przez nabywanie licencji technologicznych innych firm , a więc przez zmniejszanie wydatków na własny dział badań i rozwoju .

 1. strategia wchodzenia w niszę

Ma ona na celu uniknięcie bezpośrednich kontaktów z konkurencją . Firma analizuje istniejących liderów rynkowych , aby określić ich silne i słabe strony oraz ustalić luki rynkowe .

 1. strategia kreowania rynku

Korzyścią tej strategii jest niewielka liczba tak samo początkujących konkurentów , co stwarza firmie dogodne warunki sprzedaży i osiągania zysków

 1. strategia niezależna

Polega ona na unowocześnieniu produktu i zwiększeniu jego udziału w rynku .

Daje ona sukces w długim okresie czasu .

 

 

 1. strategia pozyskiwania specjalistów

Przedsiębiorstwo , zamiast kupna licencji w celu pozyskania technologii konkurentów , może pozyskać specjalistów .

 1. strategia pozyskiwania firm

W strategii tej przedsiębiorstwo stara się przejąć inne firmy przez ich wchłonięcie bądź fuzję .

 

Przedsiębiorstwo , wybierając strategię innowacyjną , powinno brać pod uwagę takie czynniki , jak :

 • potencjał kadrowy i rzeczowy

 • potencjał finansowy

 • dotychczasowy poziom rozwoju technicznego

 • istniejące i przyszłe możliwości zbytu

 • zamierzenia innowacyjne konkurentów

 • własne zaplecz naukowo-techniczne

Podobne prace

Do góry