Ocena brak

Inne składniki wynagrodzenia

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Strony mogą określić w umowie o pracę także inne składniki wynagrodzenia o charakterze stałym, jeżeli zostały one przewidziane w przepisach płacowych obowiązujących u pracodawcy i ustalają ich wysokość kwotową lub procentową. Dotyczy to np. takich składników, jak dodatek specjalny, dodatek za znajomość języka obcego, za posiadanie innych kwalifikacji przydatnych na zajmowanym stanowisku pracy, za specjalizację zawodową, za posiadany tytuł naukowy, premia lub prowizja – z podaniem zasady naliczenia lub z odesłaniem do wewnątrzzakładowych przepisów, dodatek za staż pracy, za wykonywanie dodatkowych czynności wykraczających poza podstawowe obowiązki pracownika. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym z reguły ustala się także szczebel i wysokość (kwotę lub procent) dodatku funkcyjnego.

 

Podobne prace

Do góry