Ocena brak

Inne podmioty wykonujące zadania z zakresu adm. bezp. i porządku publ.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Org. celne - ważny instrument w ręku państwa. Centralnym org. adm. państw. w sprawach celnych jest Prezes Głównego Urzędu Ceł. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa R.M. na wniosek Min. Współ. z Zagr. Minister ten nadaje statut określający organizację GUC. Funkcje organu:

- kontrola celna obrotu towarowego z zagranicą

- wymiar i pobór należności celnych

- zwalczanie i ściganie przestępstw wg ustawy karnej skarbowej.

Org. sanitarnej ochrony granic - podległe są Min. Zdrowia i Opieki Społ. oraz Min. Rol. I Gosp. Żywn. Min Zdrowia wykonuje swe zadania przez Państw. Inspekcję Sanitarną, a Min. Rolnictwa przez wykorzystanie służby weterynaryjnej i granicznych służb kwarantanny roślin. Głównego Insp. Sanitarnego powołuje i odwołuje Prezes R.M. na wniosek Min. Zdr. Jego org. doradczym jest Rada Sanitarno-Epidemiologiczna. Zadania tej służby to zapobieganie przenikaniu z zagranicy chorób zakaźnych ludzi lub zwierząt i szkodników lub chorób roślin.

Straż Miejska - formacja porządkowa, powoływana w miejscowościach, które mają przyznany status miasta.

Podobne prace

Do góry