Ocena brak

Inne formy kontroli administracyjnej

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Oprócz kontroli administracyjnej w/w istnieją jeszcze formy kontroli sprawowanej bezpośrednio przez obywateli i ich organizację oraz przez środki masowego przekazu.

W/g art.63 Konstytucji z 1997r każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym do organów adm. pub. oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywaniem przez nie zadaniami zleconymi z zakresu adm. pub. Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określa ustawa.

W/g art.221k.p.a. każdemu służy prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, org .jed. samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych. Petycje , skargi i wnioski, można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, ale za jej zgodą.

Organami właściwymi do rozpatrzenia skarg są w zasadzie organy nadrzędne nad organami , których zadań lub działalności dotyczy skarga.

Skarżący mogą kierować skargi bezpośredni do organów właściwych do ich rozpatrzenia albo za pośrednictwem posłów na Sejm, senatorów, radnych bądż organizacji społecznych oraz redakcji prasowych, radia telewizji i kroniki filmowej.

Istotna rola w zakresie kontroli adm przypada środkom masowego przekazu, zwłaszcza prasie. Us. Z 26/01/1984 r. Prawo prasowe nakłada na organy państwowe i inne jed. org. obowiązek udzielania prasie rzetelnych informacji związanych z ich działalnością.

W demokratycznym państwie prawnym opinia publiczna ma duże znaczenie dla funkcjonowania systemu politycznego, w tym adm pub. W interesie adm leży przekazywanie środkom masowego przekazu rzetelnych informacji o swojej działalności, brak takich informacji prowadzi często do nieuzasadnionej krytyki.

Podobne prace

Do góry