Ocena brak

Inkaso gwarantowane

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Inkaso gwarantowane znajduje zastosowanie, gdy eksporter, pragnąc zabezpieczyć się przed ryzykiem nieterminowego wykupienia inkasowanych dokumentów przez importera, żąda gwarancji bankowej. Gwarancji udziela bank importera, a jeżeli importer nie wykupi dokumentów złożonych do inkasa w ramach gwarancji to musi je wykupić bank, który tej gwarancji udzielił. Inkaso z gwarancja bankową jest więc podobne w skutkach do akredytywy dokumentowej, ponieważ w obu przypadkach mamy do czynienia z zobowiązaniem banku do zapłacenia należności eksportera.

Wobec szerokiego stosowania w handlu zagranicznym inkasa dokumentowego powstała potrzeba ujednolicenia zasad postępowania uczestników rozliczeń. Jednolite reguły dla inkasa dokumentów handlowych, sporządzone przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, są stosowane przez banki, które przystąpiły do porozumienia. Jednolite reguły są także stosowane we współpracy z bankami, które w nadesłanych zleceniach inkasowych stwierdzają, że opierają się na nich swoje stosunki umowne. Jednolite reguły znajdują obecnie powszechne zastosowanie, co nie wyklucza możliwości odmiennego uregulowania w zleceniu inkasowym określonych spraw szczegółowych. W załatwieniu przez banki zleceń inkasowych przyjmuje się zasadę ,że bank powinien ściśle przestrzegać warunków zlecenia, a w przypadku, który nie jest w zleceniu wyraźnie uregulowany, stosuje się jednolite reguły. Stosowanie ich w praktyce jest bardzo przydatne, gdyż ujednolicają podstawowe prawa i obowiązki stron w operacji inkasowej przy prezentacji dokumentów płatnikowi, zapłacie, dokumentacji itp.

W typowej operacji inkasowej występują:

  • podawca (eksporter) składający w banku zlecenie inkasowe z załączonymi dokumentami towarowymi;

  • bank podawcy (eksportera) przyjmujący od podawcy dokumenty i przesyłający je z własnym zleceniem inkasowym do zagranicznego banku pośredniczącego;

  • bank pośredniczący, będący bankiem płatnika w kraju płatnika, który wydaje mu dokumenty po zainkasowaniu należności lub spełnieniu przez płatnika innych warunków zawartych w zleceniu inkasowym;

  • płatnik (importer) wykupujący inkasowane dokumenty.

Przebieg operacji inkasowanej a vista ilustruje rysunek 2. Eksporter (podawca) złożył w swoim banku zlecenie inkasowe załączając dokumenty towarowe, które jego bank przesyła do banku importera (pośredniczącego) przy własnym zleceniu inkasowym. Bank importera wzywa importera do wykupienia inkasowanych dokumentów, a importer przekazuje mu należność w zamian za te dokumenty. Bank importera przekazuje zainkasowaną należność do banku eksportera, a ten przekazuje pieniądze eksporterowi.

Podobne prace

Do góry