Ocena brak

INKASENT

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Jest to podmiot obowiązany do pobrania od podatnika należności podatkowej oraz wpłacenia jej we właściwym terminie organowi podatkowemu. Nie ma on obowiązku obliczania wysokości należności.

Jest podatnikiem w sensie formalnym, nie ponosi ciężaru ekonomicznego podatku. Nałożenie obowiązków inkasenckich może nastąpić w drodze ustawy lub wydanych na ich podstawie aktów prawa miejscowego.

Niewpłacanie przez inkasenta pobranego podatku w terminie skutkuje powstaniem zaległości podatkowej i naliczeniem odsetek za te zaległości. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności inkasenta za pobrany podatek a, a niewpłacony. Inkasent podlega czynnością sprawdzającym, kontroli podatkowej i ponosi odpowiedzialność karno-skarbową.

Inkasent ma obowiązki o charakterze techniczno-organizacyjnym, tj. obowiązek ewidencjonowania pobranych kwot, obowiązek przechowywania związanych z poborem podatków przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, obowiązek wyznaczania przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące inkasentami, osób lub osoby, do których obowiązków będzie należało pobranie i wpłacenie podatku organowi podatkowemu, obowiązek zgłoszenia organowi podatkowemu imion, nazwisk i adresatów tych osób.

Inkasentom podobnie jak płatnikom służy prawo wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, prawo wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, prawo skorygowania złożonej deklaracji podatkowej.

Inkasenci występują najczęściej w przypadku

  • poboru opłat i podatków lokalnych ( opłata uzdrowiskowa, klimatyczna, targowa)

Podobne prace

Do góry