Ocena brak

Inicjatywa kontroli konstytucyjności norm przed Trybunałem Konstytucyjnym

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Inicjatywa kontroli może przybierać 2 formy proceduralne:

  • inicjatywy konkretnej (pytań prawnych),

  • inicjatywy abstrakcyjnej (wniosków).

Inicjatywa konkretna musi być zawsze związana z konkretną sprawą toczącą się przed sądem.

Podczas rozpoznania sprawy przez sąd może pojawić się wątpliwość co do zgodności z Konstytucją przepisu prawnego, który ma być podstawą rozstrzygnięcia sądowego.

Wtedy sąd może przedstawić TK odpowiednie pytania prawne, co powoduje zawieszenie postępowania aż do wydania orzeczenia przez TK.

Takie uprawnienie należy wyłącznie do sądu, a strony mogą jedynie wnosić do sądu o postawienie takiego pytania, ale decyzja zawsze pozostaje w gestii sądu orzekającego.

Musi też być spełniona przesłanka relewantności – pytaniem prawnym można objąć tylko przepis, który ma być podstawą rozstrzygnięcia sprawy.

Po wydaniu orzeczenia przez TK, postępowanie zostaje podjęte, a sprawę rozstrzyga się zgodnie z tym orzeczeniem.

Natomiast inicjatywa abstrakcyjna jest podejmowana w oderwaniu od konkretnych przypadków stosowania kwestionowanego aktu czy normy; jej wykonanie wynika z ogólnej troski o stan praworządności w państwie lub z ogólnego interesu wnioskodawcy.

Tym samym jednak musi być ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o zbadanie zgodności aktu czy normy z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

Podobne prace

Do góry