Ocena brak

Inflacje i rodzaje inflacji

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.

Roczna stopa inflacji jest to procentowy wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku.

Stopa inflacji to roczna stopa zmiany poziomu CPI.

- CPI to wskaźnik cen detalicznych; służy jako miara zmian kosztów utrzymania, czyli wydatków ponoszonych przez typowe gospodarstwo domowe na zakup typowego koszyka dóbr i usług. CPI jest obliczane na podstawie cen koszyka dóbr i usług nabywanych przez typowe gospodarstwo domowe – uwzględnia on zarówno ceny żywności, usług, jak i poziom czynszów mieszkaniowych.

Rodzaje inflacji:

1) Podział ze względu na tempo przeciętnego poziomu cen:

a) Inflacja pełzająca (sekularna) – o stałej stopie wzrostu cen, wynoszącej do 5 % w skali roku. Jest to inflacja typowa dla krajów wysoko rozwiniętych.

b) Inflacja krocząca – ceny rosną w tempie 5-10% w skali roku.

c) Inflacja galopująca – stopa wzrostu mieści się w przedziale 10-100% rocznie i szybko rośnie.

d) Hiperinflacjazjawisko polegające na utrzymaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji.

Cechuje ją bardzo szybki, skoncentrowany w czasie wzrost stopy inflacji, która może osiągać kilka lub więcej tysięcy procent w ciągu roku.

2) Podział z punktu widzenia tendencji tempa zmian cen:

a) Inflacja przyspieszona – gdy stopa wzrostu cen rośnie w danym czasie.

b) Inflacja ustabilizowana – o stałej stopie wzrostu cen.

c) Inflacja zwolniona (dezinflacja) – stopa wzrostu cen maleje.

Teorie wyjaśniające inflacje:

a) Inflacja popytowa

- Spowodowana jest autonomicznym zwiększaniem wszystkich lub niektórych składowych popytu globalnego (popytu konsumpcyjnego, inwestycyjnego, państwowego i zagranicznego).

- Przyczyny:

1) Nadmierne (w stosunku do wpływów budżetowych) wydatki państwowe

2) Wzrost eksportu – do kraju napływają waluty obce, które skupowane przez bank centralny powodują, że na dany rynek trafia pieniądz krajowy, który zwiększa popyt pieniężny. Nie towarzyszy jednak temu wzrost produkcji (podaży) dóbr na rynku krajowym.

3) Napływ kapitału z zagranicy (wzrost popytu wewnętrznego).

4) Wzrost skłonności przedsiębiorstw do inwestowania.

5) Większa skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji (kredyty konsumpcyjne, upłynnianie oszczędności)

6) Wzrost płac, który nie jest uzasadniony wzrostem wydajności pracy (inflacja płacowa).

b) Inflacja podażowa (kosztowa)

- Jest efektem ogólnego wzrostu kosztów lub naturalnego bądź sztucznego ograniczania globalnej podaży na rynku przy stałym popycie globalnym.

- Przyczyny:

1) Autonomiczne podwyżki płac (np. przeforsowane przez związki zawodowe podczas negocjacji ze związkami pracodawców). Jeśli wzrost poziomu płac przekracza osiągnięty przeciętny wzrost wydajności pracy, to wywołuje impuls inflacyjny – inflacja presji płac.

2) Wzrost zagranicznych cen towarów importowanych, które nie mogą być zastąpione produkcją krajową lub substytucja jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie – inflacja importowa.

3) Dewaluacja waluty krajowej.

4) Podwyżki podatków – inflacja presji podatkowej.

5) Wzrost oprocentowania kredytów bankowych – inflacja kosztów oprocentowania.

6) Impulsy wynikające z pozycji (siły) rynkowej, np. monopolistyczna pozycja przedsiębiorstwa lub oddziaływanie państwa na ceny.

Podobne prace

Do góry